Maďarčina-Angličtina slovník » érvénytelenít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
érvénytelenít

invalidate◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈvæ.lɪ.deɪt] [US: ˌɪn.ˈvæ.lə.ˌdet]

annul (formally revoke the validity of)◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈnʌl] [US: ˈæ.nʌl]

cancel◼◻◻ verb
[UK: ˈkæn.səl] [US: ˈkæn.səl]

set aside◼◻◻ verb
[UK: set ə.ˈsaɪd] [US: ˈset ə.ˈsaɪd]

toll◼◻◻ verb
[UK: təʊl] [US: toʊl]

void◼◻◻ verb
[UK: vɔɪd] [US: ˌvɔɪd]

abate verb
[UK: ə.ˈbeɪt] [US: ə.ˈbeɪt]

abrogate verb
[UK: ˈæ.brə.ɡeɪt] [US: ˈæ.brə.ˌɡet]

annulle verb
[UK: ˈanʌl] [US: ˈænʌl]

call off verb
[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

defeat verb
[UK: dɪ.ˈfiːt] [US: də.ˈfiːt]

disannul verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈnʌl] [US: dɪ.sə.ˈnʌl]

frustrate verb
[UK: frʌ.ˈstreɪt] [US: ˈfrə.ˌstret]

infirm adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːm] [US: ˌɪn.ˈfɝːm]

null verb
[UK: nʌl] [US: ˈnəl]

nullify verb
[UK: ˈnʌ.lɪ.faɪ] [US: ˈnʌ.lə.ˌfaɪ]

overrule verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈruːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈruːl]

quash verb
[UK: kwɒʃ] [US: ˈkwɒʃ]

rescind verb
[UK: rɪ.ˈsɪnd] [US: rə.ˈsɪnd]

stultify verb
[UK: ˈstʌl.tɪ.faɪ] [US: ˈstʌl.tə.ˌfaɪ]

undo (undid, undone) verb
[UK: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdʌn] [US: ʌn.ˈduː ʌn.ˈdɪd ʌn.ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unfirm verb
[UK: ˌʌnˈfɜːm ] [US: ʌnˈfɜrm ]

vacate verb
[UK: vəˈk.eɪt] [US: ˈveɪket]

vitiate verb
[UK: ˈvɪ.ʃɪeɪt] [US: ˈvɪ.ʃɪeɪt]

érvénytelenít (elévüléssel) ige

prescribe verb
[UK: prɪ.ˈskraɪb] [US: prə.ˈskraɪb]

érvénytelenít (szerződést) ige

disaffirm verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈfɜːm] [US: dɪ.sə.ˈfɜːrm]

érvénytelenít v semmisnek nyilvánít

call off[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

érvényteleníthető melléknév
jog

cancellable◼◼◼ adjective
[UK: ˈkænsələbl ] [US: ˈkænsələbl ]

érvényteleníthető melléknév

annullable adjective
[UK: əˈnʌləbl ] [US: ˈænələbl ]

recallable adjective
[UK: rɪˈkɔːləbl ] [US: ˈriˌkɔləbl ]

rescissible adjective
[UK: rɪsˈɪsəbəl] [US: rɪsˈɪsəbəl]

érvényteleníthetőség főnév

defeasibility noun
[UK: dɪfˌiːzəbˈɪlɪti] [US: dɪfˌiːzəbˈɪlɪɾi]

érvénytelenítés főnév

annulment◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈnʌl.mənt] [US: ˈæ.nʌl.mənt]

invalidation◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˌvæ.lɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌvæ.lə.ˈdeɪʃ.n̩]

cancellation◼◼◻ noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

rescission◼◼◻ noun
[UK: rə.ˈsɪ.ʒən] [US: rə.ˈsɪ.ʒən]

abolishment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈbɒ.lɪ.ʃmənt] [US: ə.ˈbɒ.lɪ.ʃmənt]

cancelling◼◻◻ noun
[UK: ˈkæn.səl.ɪŋ] [US: ˈkæn.səl.ɪŋ]

nullification◼◻◻ noun
[UK: ˌnʌ.lɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌnʌ.lə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

reversal◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈvɜːs.l̩] [US: rɪ.ˈvɝː.sl̩]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies