Maďarčina-Angličtina slovník »

átlyukaszt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
átlyukaszt ige

pierce [pierced, pierced, piercing, pierces]◼◼◼ verb
[UK: pɪəs] [US: ˈpɪrs]

hole [holed, holed, holing, holes]◼◼◼ verb
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

perforate [perforated, perforated, perforating, perforates]◼◼◼ verb
[UK: ˈpɜː.fə.reɪt] [US: ˈpɝː.fə.ˌret]

punch [punched, punched, punching, punches]◼◼◻ verb
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

clip [clipped, clipped, clipping, clips]◼◻◻ verb
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

hull [hulled, hulled, hulling, hulls] verb
[UK: hʌl] [US: ˈhəl]

átlyukaszt (vmit) ige

peck a hole in something verb
[UK: pek ə həʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpek ə hoʊl ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

átlyukaszthatatlan gumiabroncs melléknév

unpuncturable adjective
[UK: ˌʌnˈpʌŋkʧərəbl ] [US: ʌnˈpʌŋkʧərəbl ]

átlyukasztott melléknév

punctulated adjective
[UK: pˈʌŋktʃʊlˌeɪtɪd] [US: pˈʌŋktʃʊlˌeɪɾᵻd]

átlyukasztott (punctatus) melléknév

punctate adjective
[UK: ˈpənk.ˌtet] [US: ˈpənk.ˌtet]

átlyukasztás főnév

pinking noun
[UK: ˈpɪŋkɪŋ] [US: ˈpɪŋkɪŋ]

punching◼◼◻ noun
[UK: ˈpʌntʃ.ɪŋ] [US: ˈpʌntʃ.ɪŋ]

átlyukasztás (perforatio) főnév

perforation [perforations]◼◼◼ noun
[UK: ˌpɜː.fə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌpər.fə.ˈreɪʃ.n̩]

átlyukasztó (perforativus) melléknév

perforative adjective
[UK: pˈɜːfrətˌɪv] [US: pˈɜːfrətˌɪv]

nem átlyukasztott melléknév

undrilled adjective
[UK: ˌʌnˈdrɪld ] [US: ʌnˈdrɪld ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina