Maďarčina-Angličtina slovník » átgondol meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
átgondol

consider◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈsɪ.də(r)] [US: kən.ˈsɪ.dər]

go over verb
[UK: ɡəʊ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈoʊv.r̩]

re-weigh verb
[UK: riː weɪ] [US: ˈreɪ ˈweɪ]

retrace verb
[UK: riː.ˈtreɪs] [US: ri.ˈtreɪs]

think over[UK: ˈθɪŋk ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈθɪŋk ˈoʊv.r̩]

turn over verb
[UK: tɜːn ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtɝːn ˈoʊv.r̩]

átgondol (vmit)

cast over

átgondolt melléknév

deliberate (calculated, measured)◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

mature adjective
[UK: mə.ˈtjʊə(r)] [US: mə.ˈtʃʊr]

reasoned adjective
[UK: ˈriː.zənd] [US: ˈriː.zənd]

sophisticated adjective
[UK: sə.ˈfɪ.stɪk.eɪ.tɪd] [US: sə.ˈfɪ.stɪˌk.e.təd]

thought-out adjective
[UK: ˈθɔːt ˈaʊt] [US: ˈθɔːt ˈaʊt]

átgondolva határozószó

ruminatingly adverb
[UK: ˈruːmɪneɪtɪŋli ] [US: ˈrumɪˌneɪtɪŋli ]

átgondolás főnév

careful examination noun

thinking over noun

jól átgondolt

well-thought-out[UK: wel ˈθɔːt ˈaʊt] [US: ˈwel ˈθɔːt ˈaʊt]

még egyszer átgondolja

have another think[UK: həv ə.ˈnʌð.ə(r) ˈθɪŋk] [US: həv ə.ˈnʌð.r̩ ˈθɪŋk]

nem kellően átgondolt

undigested (not thought over)[UK: ˌʌn.dɪ.ˈdʒe.stɪd] [US: ˌʌn.dɪ.ˈdʒe.stɪd]

nem átgondolt melléknév

half-baked adjective
[UK: hɑːf beɪkt] [US: ˈhæf ˈbeɪkt]

újra átgondol

rethink[UK: ˌriː.ˈθɪŋk] [US: ri.ˈθɪŋk]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies