Maďarčina-Angličtina slovník » ápolás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ápolás főnév

care◼◼◼ noun
[UK: keə(r)] [US: ˈker]

nursing◼◼◻ noun
[UK: ˈnɜːs.ɪŋ] [US: ˈnɝːs.ɪŋ]

attendance◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈten.dəns] [US: ə.ˈten.dəns]

cultivating◼◻◻ noun
[UK: ˈkʌl.tɪ.veɪt.ɪŋ] [US: ˈkʌl.tɪ.ˌvet.ɪŋ]

cultivation◼◻◻ noun
[UK: ˌkʌl.tɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌkʌl.tɪ.ˈveɪʃ.n̩]

tendance◼◻◻ noun
[UK: ˈten.dəns] [US: ˈten.dəns]

grooming noun
[UK: ˈɡruːm.ɪŋ] [US: ˈɡruːm.ɪŋ]

ápolási melléknév

of or pertaining to nursing adjective
[UK: əv ɔː(r) pə.ˈteɪn.ɪŋ tuː ˈnɜːs.ɪŋ] [US: əv ɔːr pər.ˈteɪn.ɪŋ ˈtuː ˈnɝːs.ɪŋ]

ápolással foglalkozik

do nursing[UK: duː ˈnɜːs.ɪŋ] [US: ˈduː ˈnɝːs.ɪŋ]

arcápolás főnév

face care noun
[UK: feɪs keə(r)] [US: ˈfeɪs ˈker]

facial noun
[UK: ˈfeɪʃ.l̩] [US: ˈfeɪʃ.l̩]

facial care noun
[UK: ˈfeɪʃ.l̩ keə(r)] [US: ˈfeɪʃ.l̩ ˈker]

babaápolás főnév

baby care◼◼◼ noun

babaápolási melléknév

baby care◼◼◼ adjective

betegápolás főnév

nursing◼◼◼ noun
[UK: ˈnɜːs.ɪŋ] [US: ˈnɝːs.ɪŋ]

doctoring noun
[UK: ˈdɒk.tər.ɪŋ] [US: ˈdɑːk.tər.ɪŋ]

bőrápolás

skin care◼◼◼ noun

skincare◼◼◻

csecsemőápolás főnév

mothership noun
[UK: ˈmʌðəʃɪp ] [US: ˈmʌðərʃɪp ]

egészségápolás

health care[UK: helθ keə(r)] [US: ˈhelθ ˈker]

faápolás főnév

cure of trees noun
[UK: kjʊə(r) əv triːz] [US: ˈkjʊr əv ˈtriːz]

fogápolás főnév

dental care noun

hajápolás főnév

grooming of hair noun
[UK: ˈɡruːm.ɪŋ əv heə(r)] [US: ˈɡruːm.ɪŋ əv ˈher]

hair care noun

kézápolás főnév

manicure noun
[UK: ˈmæ.nɪ.kjʊə(r)] [US: ˈmæ.nɪ.kjər]

kórházi ápolás főnév

hospitalization noun
[UK: ˌhɒ.spɪ.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌhɑː.spə.tə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

körömápolás főnév

grooming of nails noun
[UK: ˈɡruːm.ɪŋ əv neɪlz] [US: ˈɡruːm.ɪŋ əv ˈneɪlz]

manicure noun
[UK: ˈmæ.nɪ.kjʊə(r)] [US: ˈmæ.nɪ.kjər]

lábápolás főnév

pedicure◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.dɪ.kjʊə(r)] [US: ˈpe.dɪ.kjər]

chiropody noun
[UK: kɪ.ˈrɒ.pə.di] [US: kɪ.ˈrɒ.pə.di]

podiatry noun
[UK: pə.ˈdaɪə.tri] [US: pə.ˈdaɪə.tri]

orvosi ápolás

medical attendance[UK: ˈme.dɪk.l̩ ə.ˈten.dəns] [US: ˈme.dək.l̩ ə.ˈten.dəns]

szájápolás (hygienia oralis) főnév

oral hygiene◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈhaɪ.dʒiːn] [US: ˈɔː.rəl ˈhaɪ.ˌdʒin]

szépségápolás főnév

cosmetology noun
[UK: ˌkɑːz.mə.ˈtɑː.lə.dʒi] [US: ˌkɑːz.mə.ˈtɑː.lə.dʒi]

testápolás főnév

grooming◼◼◼ noun
[UK: ˈɡruːm.ɪŋ] [US: ˈɡruːm.ɪŋ]

personal hygiene◼◼◻ noun
[UK: ˈpɜː.sən.l̩ ˈhaɪ.dʒiːn] [US: ˈpɝː.sən.l̩ ˈhaɪ.ˌdʒin]

testápolás (cultura-, cultus corporis) főnév

body care◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒ.di keə(r)] [US: ˈbɑː.di ˈker]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies