Maďarčina-Angličtina slovník »

állóképesség meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
állóképesség főnév

stamina◼◼◼ noun
[UK: ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈstæ.mə.nə]

endurance◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns] [US: ˈen.də.rəns]

fitness [fitnesses]◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪt.nəs] [US: ˈfɪt.nəs]

staying power◼◻◻ noun
[UK: ˈsteɪ.ɪŋ ˈpaʊə(r)] [US: ˈsteɪ.ɪŋ ˈpaʊər]

stay [stays]◼◻◻ noun
[UK: steɪ] [US: ˈsteɪ]

állóképesség növelés főnév

endurance training noun

állóképességi sport

endurance sport◼◼◼[UK: ɪn.ˈdjʊə.rəns spɔːt] [US: ˈen.də.rəns ˈspɔːrt]

ellenállóképesség főnév

resistance [resistances]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: rə.ˈzɪ.stəns]

capability of resistance noun
[UK: ˌkeɪ.pə.ˈbɪ.lɪ.ti əv rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˌke.pə.ˈbɪ.lə.ti əv rə.ˈzɪ.stəns]

hardihood noun
[UK: ˈhɑː.dɪ.hʊd] [US: ˈhɑːr.dɪ.hʊd]

hardiness noun
[UK: ˈhɑː.dɪ.nəs] [US: ˈhɑːr.dɪ.nəs]

power of resistance noun
[UK: ˈpaʊə(r) əv rɪ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈpaʊər əv rə.ˈzɪ.stəns]

ellenállóképesség főnév
orv

mithridatism noun
[UK: mˈɪθrɪdətˌɪzəm] [US: mˈɪθrɪdətˌɪzəm]

ellenállóképességet gyengít

soften up[UK: ˈsɒf.n̩ ʌp] [US: ˈsɒf.n̩ ʌp]

állóképességű atléta

hardened athlete[UK: ˈhɑːd.n̩d ˈæθ.liːt] [US: ˈhɑːr.dn̩d ˈæθ.ˌlit]

nem volt már benne ellenállóképesség

there was no fight left in him[UK: ðeə(r) wɒz nəʊ faɪt left ɪn hɪm] [US: ˈðer wəz ˈnoʊ ˈfaɪt ˈleft ɪn ˈhɪm]

összeállóképesség (coagulabilitas) főnév

coagulability noun
[UK: kəʊˌaɡjuːləbˈɪlɪti] [US: koʊˌæɡjuːləbˈɪlɪɾi]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina