Hungarian-Norwegian dictionary »

igen meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
igen, de

ja, men

igen * adv

meget, svært, veldig

igen ** i

ja

igen *** n

ja

igen aktuális

høyaktuell

igen ám de

det er greit nok, men

igen boldog vagyok

jeg er veldig glad/lykkelig

igen erős szél

stiv kulingBeaufortskala 7

igen fárasztó

svært anstrengende

igen gazdag

svært rik

igen is meg nem is

både ja og nei

igen sok

svært/veldig mye

igen vagy nem

ja eller nei

igen valószínű

høyst sannsynlig

igencsak adv

veldig

igenév n

verbal

igenévi adj

verbal

igenis i

ja, ja da, ja vel

igenlés n

bekreftelse, samtykke

igenadj

bekreftende, positiv

igenlő válasz

positivt svar"ja" som svar

igenlően adv

bekreftende, positivt

igenlően válaszol

svarer bekreftende/ja

igent intett

vinket samtykkende

igény n

behov, trang

fordring, krav

igénybe vesz

benytter seg av, tar i bruk

legger beslag på

igénybejelentés n

anmeldelse av krav

igénybevétel n

belasting, benyttelse, det å ta i bruk

belastning

igényel v

begjærer, fordrer, forlanger, gjør krav på, krever

trenger

igényelt adj

etterspurt, krevet

igényéről lemond

avstår fra å kreve

igényes adj

fordringsfull, kravstor, krevende

igényesség n

fordringsfullhet, kravstorhet

igényfelmérés n

behovsprøving

igényjogosult adj

berettiget til å kreve

igényjogosultság n

berettigelse, det å ha krav på noe, rett til å kreve

12

You can find it in:

HungarianNorwegian