Hungarian-Japan dictionary »

kivitel meaning in Japan

HungarianJapan
kivitel

deshine

egara

gara

ishou

katachidzukuru

meiku

nasu

sa

sakui

sakusei

sei

sekkei

zugara

kivitelez

hakobidasu

hatasu

mochidasu

togeru

kivitelezés

eizou

inpurimente-shon

inpurimenteishon

jissou

kasetsu

kousaku

setsuei

shikumi

shitate

soshiki

zousaku

kivitelező

gishi

me-ka

me-ka-

tekunishan

tsukurite

kiviteli tilalom

kin'yu

kinrei

kinsei

shukkouteishi

You can find it in:

HungarianJapan