Hungarian-Japan dictionary »

helyes meaning in Japan

HungarianJapan
helyes

gouhouteki

kekkou

konomashii

naisu

ni-su

sensai

yoi

helyes megítélés

kanshou

ryouchi

shoumi

helyes!

yoshi

helyesbítés

kaisei

kanka

korekushon

kyousei

seigo

shuusei

tensaku

zesei

helyesel

mitomeru

uradzukeru

wagaiwoeru

yurusu

helyesen

bacchiri

chanto

junsui

shinko

shinsei

yoku

yoroshiku

helyesírás

superingu

tsudzuri

helyeslés

hakushu

kaketsu

kanko

kassai

kentei

kyoka

kyousan

ninka

12

You can find it in:

HungarianJapan