Hungarian-Japan dictionary »

értesít meaning in Japan

HungarianJapan
értesít

shiraseru

susumeru

todokederu

értesítés

adobataijingu

chuukoku

houchi

houdou

houkoku

jogen

jogon

jouhou

kankoku

keiji

keikoku

kokoroe

kokuchi

kokuji

moushide

moushiide

moushiire

shirase

susume

tayori

tsuuchi

értesítő

dandori

ihou

kaihou

keiji

keikaku

kiji

kiyou

kokuji

kondate

kyokumoku

puroguramu

repo-to

ripo-to

tehazu

todoke

todokede

12

You can find it in:

HungarianJapan