Hungarian-German dictionary » mereven néz meaning in German

HungarianGerman
mereven néz kifejezés

anstarren [starrte an; hat angestarrt (Akkusativ)] » Verb
[ˈanˌʃtaʁən]

anstieren [stierte an; hat angestiert (Akkusativ)] » Verb
[ˈanˌʃtiːʁən]

glasen [glaste; hat geglast] » Verb
[ɡlˈɑːzən]

mereven néz kifejezés
nyj

bohlen [bohlte; ist gebohlt] » Verb
[bˈoːlən]

nyj. mereven néz

sturen »[ʃtˈuːrən]

You can find it in:

HungarianGerman