Hungarian-English dictionary »

zsúfolódik meaning in English

HungarianEnglish
zsúfolódik ige

jam [jammed, jammed, jamming, jams]◼◼◼ verb
[UK: dʒæm] [US: ˈdʒæm]

huddle together verb
[UK: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðər]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles] verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

összezsúfolódik ige

close up verb
[UK: kləʊz ʌp] [US: kloʊz ʌp]

huddle together verb
[UK: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈhʌd.l̩ tə.ˈɡe.ðər]

You can find it in:

HungarianEnglish