Hungarian-English dictionary »

wight meaning in English

HungarianEnglish
Wight-sziget főnév

Isle of Wight noun
[UK: aɪl əv waɪt] [US: ˈaɪl əv ˈwaɪt]

Wight [Wights] noun
[UK: waɪt] [US: ˈwaɪt]

Wightmanit (ásv) főnév

Wightmanite noun
[UK: wˈaɪtmənˌaɪt] [US: wˈaɪtmənˌaɪt]

Kent grófság és Wight sziget

garden of England[UK: ˈɡɑːd.n̩ əv ˈɪŋ.ɡlənd] [US: ˈɡɑːr.dn̩ əv ˈɪŋ.ɡlənd]

You can find it in:

HungarianEnglish