Hungarian-English dictionary »

vk talál ürügyet (vmi)re meaning in English

HungarianEnglish
vk talál ürügyet (vmi)re

somebody find pretext for doing something[UK: ˈsʌm.bə.di faɪnd ˈpriː.tekst fɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfaɪnd ˈpriː.ˌtekst ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

somebody supply pretext for doing something[UK: ˈsʌm.bə.di sə.ˈplaɪ ˈpriː.tekst fɔː(r) ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈsʌm.ˌbɑː.di sə.ˈplaɪ ˈpriː.ˌtekst ˈfɔːr ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish