Hungarian-English dictionary »

viseli meaning in English

HungarianEnglish
viseli (vmnek) a nehezét

bear the brunt of something[UK: beə(r) ðə brʌnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ðə ˈbrənt əv ˈsʌm.θɪŋ]

viseli (vmnek) a nyomait

bear the mark of something[UK: beə(r) ðə mɑːk əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ðə ˈmɑːrk əv ˈsʌm.θɪŋ]

viseli a felelősséget

bear the blame[UK: beə(r) ðə bleɪm] [US: ˈber ðə ˈbleɪm]

carry the baby[UK: ˈkæ.ri ðə ˈbeɪ.bi] [US: ˈkæ.ri ðə ˈbeɪ.bi]

carry the can[UK: ˈkæ.ri ðə kæn] [US: ˈkæ.ri ðə ˈkæn]

carry the can back[UK: ˈkæ.ri ðə kæn ˈbæk] [US: ˈkæ.ri ðə ˈkæn ˈbæk]

hold the baby[UK: həʊld ðə ˈbeɪ.bi] [US: hoʊld ðə ˈbeɪ.bi]

viseli a keresztjét

bear one's cross[UK: beə(r) wʌnz ˈkrɒs] [US: ˈber wʌnz ˈkrɑːs]

viseli a költségeket

incur expenses[UK: ɪnˈk.ɜː(r) ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˌɪnˈk.ɝː ɪk.ˈspen.səz]

meet the expenses[UK: miːt ðə ɪk.ˈspen.sɪz] [US: ˈmiːt ðə ɪk.ˈspen.səz]

viseli a következményeket

face the consequences[UK: feɪs ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈfeɪs ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

hold the sack[UK: həʊld ðə sæk] [US: hoʊld ðə ˈsæk]

pay the piper[UK: peɪ ðə ˈpaɪ.pə(r)] [US: ˈpeɪ ðə ˈpaɪ.pər]

put up with the consequences[UK: ˈpʊt ʌp wɪð ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈpʊt ʌp wɪθ ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

stand the gaff[UK: stænd ðə ɡæf] [US: ˈstænd ðə ˈɡæf]

take the consequences[UK: teɪk ðə ˈkɒn.sɪ.kwən.sɪz] [US: ˈteɪk ðə ˈkɑːn.sə.ˌkwen.səz]

viseli a maga részét a terhekből

bear one's share of the burden[UK: beə(r) wʌnz ʃeə(r) əv ðə ˈbɜːd.n̩] [US: ˈber wʌnz ˈʃer əv ðə ˈbɝː.dn̩]

take one's share of the burden[UK: teɪk wʌnz ʃeə(r) əv ðə ˈbɜːd.n̩] [US: ˈteɪk wʌnz ˈʃer əv ðə ˈbɝː.dn̩]

viseli a nadrágot

wear the trousers[UK: weə(r) ðə ˈtraʊ.zəz] [US: ˈwer ðə ˈtraʊ.zərz]

viseli a teher nagy részét vk helyett

carry the ball for somebody[UK: ˈkæ.ri ðə bɔːl fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæ.ri ðə ˈbɒl ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

viseli a terhet vk helyett

carry the ball for somebody[UK: ˈkæ.ri ðə bɔːl fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæ.ri ðə ˈbɒl ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

viseli cselekedetének következményeit

come up to the rack[UK: kʌm ʌp tuː ðə ræk] [US: ˈkəm ʌp ˈtuː ðə ˈræk]

viseli magát

behave oneself[UK: bɪ.ˈheɪv wʌn.ˈself] [US: bə.ˈheɪv wʌn.ˈself]

comport oneself[UK: kəm.ˈpɔːt wʌn.ˈself] [US: kəm.ˈpɔːrt wʌn.ˈself]

anyai gondját viseli

mother[UK: ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈmʌð.r̩]

anyai gondját viseli vknek

mother[UK: ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈmʌð.r̩]

az asszony viseli a kalapot (átv)

the grey mare is the better horse[UK: ðə ɡreɪ meə(r) ɪz ðə ˈbe.tə(r) hɔːs] [US: ðə ˈɡreɪ ˈmer ˈɪz ðə ˈbe.tər ˈhɔːrs]

az asszony viseli a nadrágot (átv)

the grey mare is the better horse[UK: ðə ɡreɪ meə(r) ɪz ðə ˈbe.tə(r) hɔːs] [US: ðə ˈɡreɪ ˈmer ˈɪz ðə ˈbe.tər ˈhɔːrs]

csigákban viseli a haját

wear curls[UK: weə(r) kɜːlz] [US: ˈwer ˈkɝːlz]

elviseli a bírálatot

take the heat

elviseli a kellemetlenségeket

take it on the chin[UK: teɪk ɪt ɒn ðə tʃɪn] [US: ˈteɪk ˈɪt ɑːn ðə ˈtʃɪn]

elviseli mások hülyeségét

suffer fools gladly◼◼◼[UK: ˈsʌ.fə(r) fuːlz ˈɡlæd.li] [US: ˈsʌ.fər ˈfuːlz ˈɡlæd.li]

gondját viseli

tend [tended, tended, tending, tends]◼◼◼ verb
[UK: tend] [US: ˈtend]

shepherd[UK: ˈʃe.pəd] [US: ˈʃe.pərd]

gondját viseli vknek

look after somebody[UK: lʊk ˈɑːf.tə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈlʊk ˈæf.tər ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take care of somebody[UK: teɪk keə(r) əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ˈker əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

take up with somebody[UK: teɪk ʌp wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ʌp wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

költségeit viseli

sponsor[UK: ˈspɒn.sə(r)] [US: ˈspɑːn.sər]

magán viseli (vmnek) a bélyegét

bear marks of something[UK: beə(r) mɑːks əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈmɑːrks əv ˈsʌm.θɪŋ]

bear the stamp of something[UK: beə(r) ðə stæmp əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ðə ˈstæmp əv ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish