Hungarian-English dictionary »

virágzó fa meaning in English

HungarianEnglish
virágzó fa

tree in bloom[UK: triː ɪn bluːm] [US: ˈtriː ɪn ˈbluːm]

tree in blossom[UK: triː ɪn ˈblɒ.səm] [US: ˈtriː ɪn ˈblɑː.səm]

teljesen virágzó fa

tree in full blossom[UK: triː ɪn fʊl ˈblɒ.səm] [US: ˈtriː ɪn ˈfʊl ˈblɑː.səm]

You can find it in:

HungarianEnglish