Hungarian-English dictionary »

viharkabát meaning in English

HungarianEnglish
viharkabát főnév

trench coat◼◼◼ noun
[UK: trentʃ ˈkəʊt] [US: ˈtrentʃ ˈkoʊt]

trenchcoat◼◻◻ noun

viharkabát főnév
US

wind-breaker◼◻◻ noun
[UK: wɪnd ˈbreɪkə(r)] [US: wɪnd ˈbreɪkər]

viharkabát főnév

dreadnought noun
[UK: ˈdred.nɔːt] [US: ˈdred.nɔːt]

gaberdine noun
[UK: ˌɡæ.bə.ˈdiːn] [US: ˌɡæ.bə.ˈdiːn]

storm-coat noun
[UK: stɔːm ˈkəʊt] [US: ˈstɔːrm ˈkoʊt]

trench-coat noun
[UK: trentʃ ˈkəʊt] [US: ˈtrentʃ ˈkoʊt]

wind-cheater noun
[UK: wɪnd tʃiː.tə(r)] [US: wɪnd ˈtʃiː.tər]

viharkabátszerű ballonkabát főnév

drizzler noun
[UK: ˈdrɪzlə ] [US: ˈdrɪzələr ]

csuklyás viharkabát US

parka-hood[UK: ˈpɑːk.ə hʊd] [US: ˈpɑːrk.ə ˈhʊd]

hosszú viharkabát

trench-coat[UK: trentʃ ˈkəʊt] [US: ˈtrentʃ ˈkoʊt]

szűk viharkabát főnév
US

windbreaker noun
[UK: ˈwɪnd.breɪk.ə(r)] [US: ˈwɪnd.breɪk.r̩]

vastag viharkabát főnév

dreadnought noun
[UK: ˈdred.nɔːt] [US: ˈdred.nɔːt]

You can find it in:

HungarianEnglish