Hungarian-English dictionary »

vetít meaning in English

HungarianEnglish
vetít ige

show [showed, shown, showing, shows]◼◼◼ verb
[UK: ʃəʊ] [US: ˈʃoʊ]

project [projected, projected, projecting, projects]◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈdʒekt] [US: prə.ˈdʒekt]

screen [screened, screened, screening, screens]◼◼◼ verb
[UK: skriːn] [US: ˈskriːn]

vetít (képernyőre) ige

cast [cast, cast (onto a screen)]◼◼◼ irregular verb
[UK: kɑːst kɑːst kɑːst] [US: ˈkæst ˈkæst ˈkæst]

vetített melléknév

projected◼◼◼ adjective
[UK: prə.ˈdʒekt.ɪd] [US: prə.ˈdʒekt.ɪd]

vetített másolat főnév

projection-print◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ prɪnt] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈprɪnt]

vetített másolás

projection-printing[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈprɪnt.ɪŋ] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈprɪnt.ɪŋ]

vetített állókép

lantern-slide[UK: ˈlæn.tən slaɪd] [US: ˈlæn.tərn sˈlaɪd]

vetített árnyék melléknév

projected adjective
[UK: prə.ˈdʒekt.ɪd] [US: prə.ˈdʒekt.ɪd]

vetítettképes bemutató

picture-slide demonstration[UK: ˈpɪkʧə slaɪd ˌdɛmənsˈtreɪʃən ] [US: ˈpɪkʧər slaɪd ˌdɛmənˈstreɪʃən ]

vetítettképes előadás

lantern lecture[UK: ˈlæn.tən ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlæn.tərn ˈlek.tʃər]

lantern-slide lecture[UK: ˈlæn.tən slaɪd ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈlæn.tərn sˈlaɪd ˈlek.tʃər]

lecture with slides[UK: ˈlek.tʃə(r) wɪð slaɪdz] [US: ˈlek.tʃər wɪθ sˈlaɪdz]

vetítés főnév

screening [screenings]◼◼◼ noun
[UK: ˈskriːn.ɪŋ] [US: ˈskriːn.ɪŋ]

projection [projections]◼◼◻ noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩]

première noun
[UK: prˈemɪtʃə] [US: prˈemɪtʃɚ]

showing the film noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ ðə fɪlm] [US: ˈʃoʊɪŋ ðə ˈfɪlm]

vetítés (film) főnév

showing◼◼◼ noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

vetítések főnév

screenings◼◼◼ noun
[UK: ˈskriː.nɪŋz] [US: ˈskriː.nɪŋz]

vetítési ábrázolhatóság (mértanban) melléknév

projective adjective
[UK: prə.ˈdʒek.tɪv] [US: prə.ˈdʒek.tɪv]

vetítő főnév

projector [projectors]◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʒek.tə(r)] [US: prə.ˈdʒek.tər]

vetítő gépész főnév

projectionist [projectionists]◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃə.nɪst] [US: prə.ˈdʒek.ʃə.nɪst]

vetítő lencse főnév

viewer [viewers] noun
[UK: ˈvjuːə(r)] [US: ˈvjuːər]

vetítőfülke főnév

projection room noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ruːm] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈruːm]

vetítőgép főnév

projector [projectors]◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʒek.tə(r)] [US: prə.ˈdʒek.tər]

movie projector◼◻◻ noun
[UK: ˈmuː.vi prə.ˈdʒek.tə(r)] [US: ˈmuː.vi prə.ˈdʒek.tər]

cinematograph [cinematographs]◼◻◻ noun
[UK: ˌsɪ.nə.ˈmæ.tə.ɡrɑːf] [US: sɪ.nə.ˈmæ.tʌ.ɡræf]

cine projector (movie projector, film projector) noun
[UK: ˈsɪ.ni prə.ˈdʒek.tə(r)] [US: ˈsɪ.ni prə.ˈdʒek.tər]

projection machine noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ mə.ˈʃiːn] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ mɪ.ˈʃiːn]

vetítőkamara főnév

projection booth noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ buːð] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈbuːθ]

projection room noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ruːm] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈruːm]

vetítőkészülék főnév

projection machine noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ mə.ˈʃiːn] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ mɪ.ˈʃiːn]

projector [projectors]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈdʒek.tə(r)] [US: prə.ˈdʒek.tər]

vetítőlámpa főnév

magic lantern noun
[UK: ˈmæ.dʒɪk ˈlæn.tən] [US: ˈmæ.dʒɪk ˈlæn.tərn]

projection lamp noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ læmp] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈlæmp]

projector lamp noun
[UK: prə.ˈdʒek.tə(r) læmp] [US: prə.ˈdʒek.tər ˈlæmp]

vetítőlámpa szekrénye

lamp housing[UK: læmp ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈlæmp ˈhaʊz.ɪŋ]

vetítőlámpa-kezelő főnév

lanternist noun
[UK: ˈlæntənɪst ] [US: ˈlæntərnɪst ]

vetítőterem főnév

projection room◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ruːm] [US: prə.ˈdʒek.ʃn̩ ˈruːm]

vetítővászon főnév

screen [screens]◼◼◼ noun
[UK: skriːn] [US: ˈskriːn]

You can find it in:

HungarianEnglish