Hungarian-English dictionary »

ventil meaning in English

HungarianEnglish
ventil főnév

piston [pistons] noun
[UK: ˈpɪ.stən] [US: ˈpɪ.stən]

ventil (ventil) főnév

ventil [ventils] noun
[UK: vˈentəl] [US: vˈentəl]

ventilál ige

ventilate [ventilated, ventilated, ventilating, ventilates] verb
[UK: ˈven.tɪ.leɪt] [US: ˈven.tə.ˌlet]

ventilátor főnév

fan (electrical device) [fans]◼◼◼ noun
[UK: fæn] [US: ˈfæn]

vent [vents]◼◼◻ noun
[UK: vent] [US: ˈvent]

ventilator [ventilators]◼◼◻ noun
[UK: ˈven.tɪ.leɪ.tə(r)] [US: ˈven.tə.ˌle.tər]

blower [blowers]◼◻◻ noun
[UK: ˈbləʊə(r)] [US: ˈbloʊə(r)]

ventilating fan◼◻◻ noun
[UK: ˈven.tɪ.leɪt.ɪŋ fæn] [US: ˈven.tə.ˌlet.ɪŋ ˈfæn]

blast-engine noun
[UK: blɑːst ˈen.dʒɪn] [US: ˈblæst ˈen.dʒən]

blowing-machine noun
[UK: ˈbləʊɪŋ mə.ˈʃiːn] [US: ˈbloʊɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

dust-exhauster noun
[UK: dʌst ɪɡ.ˈzɔː.stə] [US: ˈdəst ɪɡ.ˈzɔː.stə]

stench-pipe noun
[UK: stentʃ paɪp] [US: ˈstentʃ ˈpaɪp]

wafter noun
[UK: ˈwɑːftə ] [US: ˈwɑftər ]

ventilátor spirálháza

volute chamber[UK: və.ˈljuːt ˈtʃeɪm.bə(r)] [US: və.ˈljuːt ˈtʃeɪm.bər]

ventilátor spirálkamrája

volute chamber[UK: və.ˈljuːt ˈtʃeɪm.bə(r)] [US: və.ˈljuːt ˈtʃeɪm.bər]

ventilátor súrolta terület

fan sweep[UK: fæn swiːp] [US: ˈfæn ˈswiːp]

ventilátorhűtésű melléknév

fan-cooled adjective
[UK: fæn kuːld] [US: ˈfæn ˈkuːld]

ventilátormotor főnév

blower motor noun

ventilátoros hősugárzó

fan-heater[UK: fæn ˈhiː.tə(r)] [US: ˈfæn ˈhiː.tər]

ventilátorszárny főnév

fin [fins]◼◼◼ noun
[UK: fɪn] [US: ˈfɪn]

windmill [windmills] noun
[UK: ˈwɪnd.mɪl] [US: ˈwɪnd.ˌmɪl]

ventilláció főnév

ventillation noun

fújó ventilátor főnév

blower [blowers] noun
[UK: ˈbləʊə(r)] [US: ˈbloʊə(r)]

hiperventiláció (hyperventilatio) főnév

hyperventilation [hyperventilations]◼◼◼ noun
[UK: ˌhaɪ.pə.ˈven.tɪ.leɪʃ.n̩] [US: ˌhaɪ.pə.ˈven.tɪ.leɪʃ.n̩]

hipoventiláció (hypoventilatio) főnév

hypoventilation [hypoventilations] noun
[UK: hˌaɪpəʊvˌentɪlˈeɪʃən] [US: hˌaɪpoʊvˌentɪlˈeɪʃən]

hipoventilláció főnév

hypoventilation [hypoventilations]◼◼◼ noun
[UK: hˌaɪpəʊvˌentɪlˈeɪʃən] [US: hˌaɪpoʊvˌentɪlˈeɪʃən]

hűtőventilátor főnév

radiator fan noun
[UK: ˈreɪ.dɪeɪ.tə(r) fæn] [US: ˈreɪ.di.ˌe.tər ˈfæn]

mennyezeti ventilátor főnév

ceiling fan◼◼◼ noun

motoros ventilátor

blowing-engine[UK: ˈbləʊɪŋ ˈen.dʒɪn] [US: ˈbloʊɪŋ ˈen.dʒən]

normálisnál keveseb levegő a tüdőben (légzéskor) (hypoventilatio) főnév

hypoventilation [hypoventilations] noun
[UK: hˌaɪpəʊvˌentɪlˈeɪʃən] [US: hˌaɪpoʊvˌentɪlˈeɪʃən]

nyomóventilátor főnév

blast-fan noun
[UK: blɑːst fæn] [US: ˈblæst ˈfæn]

radiálventilátor főnév

radial fan noun
[UK: ˈreɪ.dɪəl fæn] [US: ˈreɪ.diəl ˈfæn]

selyem szalag (boton, ventilátoron) főnév

cicisbeo noun
[UK: sˌɪsɪsbˈeɪəʊ] [US: sˌɪsɪsbˈeɪoʊ]

szelep (ventil) főnév

ventil [ventils]◼◼◼ noun
[UK: vˈentəl] [US: vˈentəl]

szellőzőventilátor gk főnév

blower fan noun

szívó ventilátor

exhaust fan (exhaust-fan)[UK: ɪɡ.ˈzɔːst fæn] [US: ɪg.ˈzɒst ˈfæn]

szívóventilátor főnév

suction-fan noun
[UK: ˈsʌk.ʃn̩ fæn] [US: ˈsʌk.ʃn̩ ˈfæn]

vacuum-fan noun
[UK: ˈvæ.kjʊəm fæn] [US: ˈvæ.kjuːm ˈfæn]

vent-fan noun
[UK: vent fæn] [US: ˈvent ˈfæn]

turbinás ventilátor

turbo-ventilator[UK: ˈtɜː.bəʊ.tʃɑː.dʒə(r) ˈven.tɪ.leɪ.tə(r)] [US: ˈtɝːbo.ʊ ˈven.tə.ˌle.tər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish