Hungarian-English dictionary » vene meaning in English

HungarianEnglish
vének főnév

elders◼◼◼ noun
[UK: ˈel.dəz] [US: ˈel.dərz]

oldie noun
[UK: ˈəʊl.di] [US: ˈoʊl.di]

vénember

old man[UK: əʊld mæn] [US: oʊld ˈmæn]

venereológia (venereologia, venerologia) főnév

venereology noun
[UK: vˌenərɪˈɒlədʒi] [US: vˌenɚrɪˈɑːlədʒi]

venerológia (venereologia, venerologia) főnév

venerology◼◼◼ noun
[UK: vˌenərˈɒlədʒi] [US: vˌenɚrˈɑːlədʒi]

Veneto főnév

Veneto◼◼◼ noun
[UK: venˈiːtəʊ] [US: venˈiːɾoʊ]

Venezuela főnév

Venezuela◼◼◼ noun
[UK: ˌve.nɪˈz.weɪ.lə] [US: ˌve.nəˈz.weɪ.lə]

venezuelai melléknév

Venezuelan◼◼◼ adjective
[UK: ˌve.nɪˈz.weɪ.lən] [US: ˌve.nəˈz.weɪ.lən]

venezuelai ló-encephalomielítisz

VEE (Venezulean Equine Encephalomyelitis)[UK: ˈviː] [US: ˈviː]

a hetvenes évek

the seventies[UK: ðə ˈsevn.tɪz] [US: ðə ˈse.vən.tiz]

a vének főnév

oldie noun
[UK: ˈəʊl.di] [US: ˈoʊl.di]

általános méreg (venenum systematicum)

systemic poison[UK: sɪ.ˈste.mɪk ˈpɔɪz.n̩] [US: ˌsɪ.ˈste.mɪk ˈpɔɪz.n̩]

árt vk hírnevének

detract from somebody's reputation[UK: dɪ.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: də.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

reflect on somebody's honour[UK: rɪ.ˈflekt ɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nə(r)] [US: rə.ˈflekt ɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɒ.nər]

ártalmas (toxicus, venenosus, virulens, virosus) melléknév

noxal adjective
[UK: nˈəʊksəl] [US: nˈoʊksəl]

attentiveness

attentiveness[UK: ə.ˈten.tɪv.nəs] [US: ə.ˈten.tɪv.nəs]

az államegyház elvének hirdetője főnév

establishmentarian noun
[UK: ɪstˌablɪʃməntˈeəriən] [US: ɪstˌæblɪʃməntˈeriən]

az elevenek és holtak

the quick and the dead[UK: ðə kwɪk ənd ðə ded] [US: ðə ˈkwɪk ænd ðə ˈded]

bábafésű (Scandix pecten-veneris)

lady's-comb[UK: ˈleɪ.diz kəʊm] [US: ˈleɪ.diz ˈkoʊm]

shepherd's-needle[UK: ˈʃe.pərdz ˈniːd.l̩] [US: ˈʃe.pərdz ˈniːd.l̩]

Venus's comb[UK: ˈviːnəsɪz kəʊm ] [US: ˈvinəsɪz koʊm ]

bábafésű berzenke (Scandix pecten-veneris)

shepherd's needle[UK: ˈʃe.pərdz ˈniːd.l̩] [US: ˈʃe.pərdz ˈniːd.l̩]

belső nyaki véne (vena jugularis interna)

internal jugular vein[UK: ɪn.ˈtɜːn.l̩ ˈdʒʌ.ɡjʊ.lə(r) veɪn] [US: ˌɪn.ˈtɝː.nl̩ ˈdʒuː.ɡjə.lər ˈveɪn]

berzenke (Scandix pecten-veneris) főnév

lady's-comb noun
[UK: ˈleɪ.diz kəʊm] [US: ˈleɪ.diz ˈkoʊm]

Venus's comb noun
[UK: ˈviːnəsɪz kəʊm ] [US: ˈvinəsɪz koʊm ]

bolivar (venezuelai pénz)

bolivar◼◼◼

Elevenebben!

Put some life into it![UK: ˈpʊt sʌm laɪf ˈɪn.tə ɪt] [US: ˈpʊt ˈsəm ˈlaɪf ˌɪn.ˈtuː ˈɪt]

elevenébe vág

cut somebody to the quick[UK: kʌt ˈsʌm.bə.di tuː ðə kwɪk] [US: ˈkət ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ðə ˈkwɪk]

elevenébe vág (átv)

sting somebody to the quick[UK: stɪŋ ˈsʌm.bə.di tuː ðə kwɪk] [US: ˈstɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ðə ˈkwɪk]

elevenek és holtak

quick and the dead[UK: kwɪk ənd ðə ded] [US: ˈkwɪk ænd ðə ˈded]

elevenen határozószó

alive◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈlaɪv] [US: ə.ˈlaɪv]

vividly◼◼◻ adverb
[UK: ˈvɪ.vɪd.li] [US: ˈvɪ.vəd.li]

animatedly adverb
[UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd.li] [US: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd.li]

briskly adverb
[UK: ˈbrɪ.skli] [US: ˈbrɪ.skli]

lively adverb
[UK: ˈlaɪ.vli] [US: ˈlaɪ.vli]

vivaciously adverb
[UK: vɪ.ˈveɪ.ʃə.sli] [US: vɪ.ˈveɪ.ʃə.sli]

elevenen megnyúz

flay alive[UK: fleɪ ə.ˈlaɪv] [US: ˈfleɪ ə.ˈlaɪv]

elevenen megnyúz (átv)

skin alive[UK: skɪn ə.ˈlaɪv] [US: ˈskɪn ə.ˈlaɪv]

elevenére tapint

get home[UK: ˈɡet həʊm] [US: ˈɡet hoʊm]

put one's finger on the sore place[UK: ˈpʊt wʌnz ˈfɪŋ.ɡə(r) ɒn ðə sɔː(r) ˈpleɪs] [US: ˈpʊt wʌnz ˈfɪŋ.ɡər ɑːn ðə ˈsɔːr ˈpleɪs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies