Hungarian-English dictionary »

veleje (vmnek) meaning in English

HungarianEnglish
veleje (vmnek)

marrow [marrows]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.rəʊ] [US: ˈmero.ʊ]

core (of something) [cores]◼◼◻ noun
[UK: kɔː(r)] [US: ˈkɔːr]

pith◼◻◻[UK: pɪθ] [US: ˈpɪθ]

guts◼◻◻ verb
[UK: ɡʌts] [US: ˈɡəts]

body [bodies] noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

burden[UK: ˈbɜːd.n̩] [US: ˈbɝː.dn̩]

juice of something[UK: dʒuːs əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdʒuːs əv ˈsʌm.θɪŋ]

kernel of something[UK: ˈkɜːn.l̩ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkɝː.nl̩ əv ˈsʌm.θɪŋ]

quintessence [quintessences] noun
[UK: kwɪn.ˈtesns] [US: ˌkwɪn.ˈte.səns]

substance [substances] noun
[UK: ˈsʌb.stəns] [US: ˈsʌb.stəns]

veleje (vmnek) (átv) főnév

gist [gists]◼◼◼ noun
[UK: dʒɪst] [US: ˈdʒɪst]

You can find it in:

HungarianEnglish