Hungarian-English dictionary »

vele meaning in English

HungarianEnglish
vele

with her◼◼◼ noun

along◼◼◻ adverb
[UK: ə.ˈlɒŋ] [US: ə.ˈlɔːŋ]

withal◼◻◻ adverb
[UK: wɪð.ˈɔːl] [US: wɪð.ˈɑːl]

with him, -her pronoun
[UK: wɪð hɪm hɜː(r)] [US: wɪθ ˈhɪm hər]

vele együtt

with along[UK: wɪð ə.ˈlɒŋ] [US: wɪθ ə.ˈlɔːŋ]

vele jár

involve [involved, involved, involving, involves]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈvɒlv] [US: ˌɪn.ˈvɑːlv]

accompany [accompanied, accompanied, accompanying, accompanies] verb
[UK: əˈk.ʌm.pə.ni] [US: əˈk.əm.pə.ni]

attend to verb
[UK: ə.ˈtend tuː] [US: ə.ˈtend ˈtuː]

attend [attended, attended, attending, attends] verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

entail[UK: ɪn.ˈteɪl] [US: en.ˈteɪl]

inhere [inhered, inhered, inhering, inheres]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈhɪə] [US: ɪn.ˈhiːr]

reside [resided, resided, residing, resides] verb
[UK: rɪ.ˈzaɪd] [US: rə.ˈzaɪd]

resides verb
[UK: rɪ.ˈzaɪdz] [US: rə.ˈzaɪdz]

vele járó

accompanying◼◼◼[UK: əˈk.ʌm.pə.ni.ɪŋ] [US: əˈk.əm.pə.ni.ɪŋ]

requisite [requisites] noun
[UK: ˈre.kwɪ.zɪt] [US: ˈre.kwə.zət]

vele járó volta (vmnek) főnév

implicitness noun
[UK: ɪmˈplɪsɪtnəs ] [US: ɪmˈplɪsətnəs ]

vele járóan határozószó

inherently◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈhɪə.rənt.li] [US: ɪn.ˈhɪ.rənt.li]

vele megy

come along◼◼◼[UK: kʌm ə.ˈlɒŋ] [US: ˈkəm ə.ˈlɔːŋ]

go along with[UK: ɡəʊ ə.ˈlɒŋ wɪð] [US: ˈɡoʊ ə.ˈlɔːŋ wɪθ]

keep somebody company[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈkʌm.pə.ni]

vele szemben főnév

contra [contras] noun
[UK: ˈkɑːn.trə] [US: ˈkɑːn.trə]

vele született melléknév

connatural adjective
[UK: kə.ˈnæt.ʃrəl] [US: kə.ˈnæ.tʃʌ.rəl]

indigenous adjective
[UK: ɪn.ˈdɪ.dʒɪ.nəs] [US: ˌɪn.ˈdɪ.dʒə.nəs]

syngenic adjective
[UK: sɪndʒˈenɪk] [US: sɪndʒˈenɪk]

unacquired adjective
[UK: ˌʌnəˈkwaɪəd ] [US: ʌnəˈkwaɪərd ]

untutored adjective
[UK: ʌn.ˈtjuː.təd] [US: ʌn.ˈtjuː.təd]

vele született (innatus) melléknév

innate◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈneɪt] [US: ˌɪ.ˈneɪt]

vele született adottsága (vm) határozószó

natively adverb
[UK: ˈneɪtɪvli ] [US: ˈneɪtɪvli ]

vele született bűnös állapot

total depravity[UK: ˈtəʊt.l̩ dɪ.ˈpræ.vɪ.ti] [US: ˈtoʊt.l̩ də.ˈpræ.və.ti]

vele született gyengeség

constitutional weakness[UK: ˌkɒn.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs] [US: ˌkɑːn.stə.ˈtuːʃ.n̩əl ˈwiːk.nəs]

vele született hülyeség

congenital idiocy[UK: kən.ˈdʒe.nɪt.l̩ ˈɪ.dɪə.si] [US: kən.ˈdʒe.nət.l̩ ˈɪ.diə.si]

vele született udvariasság

innate courtesy[UK: ɪ.ˈneɪt ˈkɜː.tə.si] [US: ˌɪ.ˈneɪt ˈkɝː.tə.si]

vele született vonás

strain[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

vele születetten határozószó

congenitally adverb
[UK: kən.ˈdʒe.nɪt.l̩i] [US: kən.ˈdʒe.nɪt.l̩i]

vele utazó

accompanied by[UK: əˈ.kʌmp.ən.id baɪ] [US: əˈ.kʌmp.ən.id baɪ]

vele van (vmi)

be at something[UK: bi ət ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ət ˈsʌm.θɪŋ]

veled

with you◼◼◼[UK: wɪð juː] [US: wɪθ ˈjuː]

thee◼◼◻[UK: ðiː] [US: ˈðiː]

Veled meg mi legyen?

And what about you?[UK: ənd ˈwɒt ə.ˈbaʊt juː] [US: ænd ˈhwʌt ə.ˈbaʊt ˈjuː]

And you?[UK: ənd juː] [US: ænd ˈjuː]

12

You can find it in:

HungarianEnglish