Hungarian-English dictionary »

vall (vmre) meaning in English

HungarianEnglish
vall (vmre) ige

betoken [betokened, betokened, betokening, betokens]◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən] [US: bɪˈto.ʊkən]

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks]◼◼◻ irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

betoken something verb
[UK: bɪ.ˈtəʊkən ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈto.ʊkən ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish