Hungarian-English dictionary »

vacsorát ad vk tiszteletére meaning in English

HungarianEnglish
vacsorát ad vk tiszteletére

give somebody a complimentary dinner[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri ˈdɪ.nə(r)] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri ˈdɪ.nər]

You can find it in:

HungarianEnglish