Hungarian-English dictionary »

vétkes meaning in English

HungarianEnglish
vétkes

guilty [guiltier, guiltiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡɪl.ti] [US: ˈɡɪl.ti]

culpable◼◼◻ adjective
[UK: ˈkʌl.pəb.l̩] [US: ˈkʌl.pəb.l̩]

offender [offenders]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈfen.də(r)] [US: ə.ˈfen.dər]

delinquent◼◻◻ noun adjective
[UK: dɪ.ˈlɪŋ.kwənt] [US: də.ˈlɪŋ.kwənt]

sinful◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪn.fəl] [US: ˈsɪn.fəl]

sinned◼◻◻ adjective
[UK: sɪnd] [US: ˈsɪnd]

malicious adjective
[UK: mə.ˈlɪ.ʃəs] [US: mə.ˈlɪ.ʃəs]

transgressor [transgressors] noun
[UK: trænz.ˈɡre.sə(r)] [US: trænz.ˈɡre.sər]

be at fault adjective
[UK: bi ət fɔːlt] [US: bi ət ˈfɒlt]

be in fault adjective
[UK: bi ɪn fɔːlt] [US: bi ɪn ˈfɒlt]

criminous adjective
[UK: krˈɪmɪnəs] [US: krˈɪmɪnəs]

peccant adjective
[UK: ˈpekənt] [US: ˈpekənt]

vétkes melléknév
geol

transgressive adjective
[UK: transɡrˈesɪv] [US: trænsɡrˈesɪv]

vétkes (személy) főnév

trespasser [trespassers] noun
[UK: ˈtre.spə.sə(r)] [US: ˈtre.spə.sər]

vétkes (tett) melléknév

piacular adjective
[UK: pˈaɪəkjˌʊlə] [US: pˈaɪəkjˌʊlɚ]

vétkes fél

party at fault[UK: ˈpɑː.ti ət fɔːlt] [US: ˈpɑːr.ti ət ˈfɒlt]

vétkes gondatlanság

contributory negligence◼◼◼[UK: kən.ˈtrɪ.bjʊ.tə.ri ˈne.ɡlɪ.dʒəns] [US: kən.ˈtrɪ.bjə.ˌtɔː.ri ˈne.ɡlə.dʒəns]

culpable negligence◼◼◻[UK: ˈkʌl.pəb.l̩ ˈne.ɡlɪ.dʒəns] [US: ˈkʌl.pəb.l̩ ˈne.ɡlə.dʒəns]

gross negligence◼◼◻[UK: ɡrəʊs ˈne.ɡlɪ.dʒəns] [US: ɡroʊs ˈne.ɡlə.dʒəns]

gross neglience[UK: ɡrəʊs] [US: ɡroʊs]

vétkes hanyagság

gross negligence◼◼◼[UK: ɡrəʊs ˈne.ɡlɪ.dʒəns] [US: ɡroʊs ˈne.ɡlə.dʒəns]

vétkes mulasztás főnév

delinquency [delinquencies] noun
[UK: dɪ.ˈlɪŋ.kwən.si] [US: də.ˈlɪŋ.kwən.si]

nonfeasance [nonfeasances] noun
[UK: ˈnɒnˈfiːzəns] [US: ˈnɒnˈfiːzəns]

vétkes mulasztás főnév
jog

non-feasance [non-feasances] noun
[UK: nɒn] [US: ˈnɑːn]

vétkes módon határozószó

culpably adverb
[UK: ˈkʌl.pə.bli] [US: ˈkʌl.pə.bli]

sinfully adverb
[UK: ˈsɪn.fli] [US: ˈsɪn.fli]

vétkes módon támogató főnév

maintainer [maintainers] noun
[UK: meɪnˈteɪnə ] [US: meɪnˈteɪnər ]

vétkesnek nyilvánították

he was tried and found wanting[UK: hiː wɒz ˈtraɪd ənd faʊnd ˈwɒnt.ɪŋ] [US: ˈhiː wəz ˈtraɪd ænd ˈfaʊnd ˈwɑːnt.ɪŋ]

vétkesnek tart vkt

hold somebody culpable[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ˈkʌl.pəb.l̩] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈkʌl.pəb.l̩]

vétkesség főnév

culpability◼◼◼ noun
[UK: ˌkʌl.pə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌkʌl.pə.ˈbɪ.lə.ti]

guilt [guilts]◼◼◼ noun
[UK: ɡɪlt] [US: ˈɡɪlt]

delinquency [delinquencies]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈlɪŋ.kwən.si] [US: də.ˈlɪŋ.kwən.si]

sinfulness◼◻◻ noun
[UK: ˈsɪn.fəl.nəs] [US: ˈsɪn.fəl.nəs]

culpableness noun
[UK: ˈkʌlpəblnəs ] [US: ˈkʌlpəbəlnəs ]

guiltiness noun
[UK: ˈɡɪl.tɪ.nəs] [US: ˈɡɪl.tɪ.nəs]

a vétkes fél

the party at fault[UK: ðə ˈpɑː.ti ət fɔːlt] [US: ðə ˈpɑːr.ti ət ˈfɒlt]

magánjogi vétkes cselekmény főnév

tort [torts] noun
[UK: tɔːt] [US: ˈtɔːrt]

You can find it in:

HungarianEnglish