Hungarian-English dictionary »

végtelenül meaning in English

HungarianEnglish
végtelenül határozószó

infinitely◼◼◼ adverb
[UK: ˈɪn.fɪ.nət.li] [US: ˈɪn.fə.nət.li]

endlessly◼◼◼ adverb
[UK: ˈend.lɪ.sli] [US: ˈend.lə.sli]

immensely◼◼◻ adverb
[UK: ɪ.ˈmen.sli] [US: ˌɪ.ˈmen.sli]

in the extreme◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm] [US: ɪn ðə ɪk.ˈstriːm]

beyond measure◼◻◻ adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ˈme.ʒə(r)] [US: bɪ.ˈɑːnd ˈme.ʒər]

boundlessly adverb
[UK: ˈbaʊnd.lɪ.sli] [US: ˈbaʊnd.lɪ.sli]

immeasurably adverb
[UK: ɪ.ˈme.ʒə.rə.bli] [US: ˌɪ.ˈme.ʒə.ˌræ.bli]

without end adverb
[UK: wɪð.ˈaʊt end] [US: wɪð.ˈaʊt ˈend]

hugely adverb
[UK: ˈhjuːdʒ.li] [US: ˈhjuːdʒ.li]

interminably adverb
[UK: ɪn.ˈtɜː.mɪ.nə.bli] [US: ˌɪn.ˈtɝː.mə.nə.bli]

végtelenül boldog melléknév

overjoyed◼◼◼ adjective
[UK: ˌəʊv.əˈdʒɔɪd] [US: ˌoʊv.ə.ˈdʒɔɪd]

végtelenül finom különbségek főnév

imponderables [imponderables] noun
[UK: ɪm.ˈpɒn.də.rəb.l̩z] [US: ˌɪm.ˈpɑːn.də.rəb.l̩z]

végtelenül gondatlan, nemtörődöm melléknév

inconceivably easy-osey adjective

végtelenül irgalmas

all-merciful[UK: ɔːl ˈmɜː.sɪ.fəl] [US: ɔːl ˈmɝː.sə.fəl]

végtelenül kicsi melléknév

infinitesimal◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.fɪ.nɪ.ˈte.sɪm.l̩] [US: ˌɪn.ˌfɪ.nə.ˈte.səm.l̩]

infinitive adjective
[UK: ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv] [US: ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

végtelenül nagy melléknév

astronomical◼◼◼ adjective
[UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk.l̩] [US: ˌæ.strə.ˈnɑː.mɪk.l̩]

astronomic adjective
[UK: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk] [US: ˌæ.strə.ˈnɒ.mɪk]

végtelenül rosszindulatú

as artful as a monkey[UK: əz ˈɑːt.fl̩ əz ə ˈmʌŋk.i] [US: ˈæz ˈɑːrt.fl̩ ˈæz ə ˈmʌŋk.i]

végtelenül sajnálom

I am awfully sorry[UK: ˈaɪ əm ˈɔː.fli ˈsɒ.ri] [US: ˈaɪ ˈæm ˈɑː.fli ˈsɑː.ri]

végtelenül sajnálom, hogy megzavartam

how sorry I am to disturb you[UK: ˈhaʊ ˈsɒ.ri ˈaɪ əm tuː dɪ.ˈstɜːb juː] [US: ˈhaʊ ˈsɑː.ri ˈaɪ ˈæm ˈtuː ˌdɪ.ˈstɝːb ˈjuː]

végtelenül sajnálom, hogy zavarom

how sorry I am to disturb you[UK: ˈhaʊ ˈsɒ.ri ˈaɪ əm tuː dɪ.ˈstɜːb juː] [US: ˈhaʊ ˈsɑː.ri ˈaɪ ˈæm ˈtuː ˌdɪ.ˈstɝːb ˈjuː]

végtelenül sok

no end of[UK: nəʊ end əv] [US: ˈnoʊ ˈend əv]

sumless adjective
[UK: ˈsʌmləs ] [US: ˈsʌmləs ]

végtelenül unalmas ember

he is an awful bore[UK: hiː ɪz ən ˈɔːf.l̩ bɔː(r)] [US: ˈhiː ˈɪz ˈæn ˈɑːf.l̩ ˈbɔːr]

végtelenül undorodik (vmitől) ige

be sick and tired of something verb
[UK: bi sɪk ənd ˈtaɪəd əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsɪk ænd ˈtaɪərd əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish