Hungarian-English dictionary » vég meaning in English

HungarianEnglish
vég főnév

end◼◼◼ noun
[UK: end] [US: ˈend]

last◼◼◼ noun
[UK: lɑːst] [US: ˈlæst]

ending◼◼◻ noun
[UK: ˈend.ɪŋ] [US: ˈend.ɪŋ]

finish◼◼◻ noun
[UK: ˈfɪ.nɪʃ] [US: ˈfɪ.nɪʃ]

butt◼◻◻ noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

fate◼◻◻ noun
[UK: feɪt] [US: ˈfeɪt]

fine◼◻◻ noun
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

heel◼◻◻ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

tail◼◻◻ noun
[UK: teɪl] [US: ˈteɪl]

terminal◼◻◻ noun
[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

termination◼◻◻ noun
[UK: ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: tər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

amen noun
[UK: ˌɑː.ˈmen] [US: e.ˈmen]

bourn noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

bourne noun
[UK: bʊən] [US: ˈbɔːrn]

confine noun
[UK: kən.ˈfaɪn] [US: kən.ˈfaɪn]

surcease noun
[UK: sərˈ.siːs] [US: sər.ˈsiːs]

tag-end noun
[UK: tæɡ end] [US: ˈtæɡ ˈend]

vég

terminal[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

vég (kelme) főnév

roll◼◼◼ noun
[UK: rəʊl] [US: roʊl]

vég (szövet) főnév

piece◼◼◼ noun
[UK: piːs] [US: ˈpiːs]

web◼◻◻ noun
[UK: web] [US: ˈweb]

vég (vászon) főnév

bolt◼◼◼ noun
[UK: bəʊlt] [US: boʊlt]

vég előtti harmadik szótagon hangsúlyos szó nyelvt

proparoxytone[UK: prəpˈarəksˌɪtəʊn] [US: prəpˈærəksˌɪtoʊn]

vég közeledtét érző melléknév

fey adjective
[UK: feɪ] [US: ˈfeɪ]

vég nélkül

ad infinitum[UK: æd ˌɪn.ˈfɪ.nə.təm] [US: ˈæd ˌɪn.ˈfɪ.nə.təm]

ad nauseam

endless adjective
[UK: ˈend.lɪs] [US: ˈend.ləs]

without end[UK: wɪð.ˈaʊt end] [US: wɪð.ˈaʊt ˈend]

vég nélkül fecseg

talk the hind leg off a donkey[UK: ˈtɔːk ðə haɪnd leɡ ɒf ə ˈdɒŋk.i] [US: ˈtɔːk ðə ˈhaɪnd ˈleɡ ˈɒf ə ˈdɑːŋk.i]

vég nélkül karattyol

talk the hind leg off a donkey[UK: ˈtɔːk ðə haɪnd leɡ ɒf ə ˈdɒŋk.i] [US: ˈtɔːk ðə ˈhaɪnd ˈleɡ ˈɒf ə ˈdɑːŋk.i]

vég nélküli melléknév

termless adjective
[UK: tɜːm.ləs] [US: tɜːm.ləs]

vég nélküli panaszkodás főnév

jeremiad noun
[UK: ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd] [US: ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd]

vég nélküli panaszok főnév

jeremiad noun
[UK: ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd] [US: ˌdʒe.rɪ.ˈmaɪæd]

vég nélküli viták főnév

talkathon noun
[UK: ˈtɔːk.ə.θən] [US: ˈtɔːk.ə.ˌθɑːn]

végagy

telencephalon

végakarat főnév

arrangement noun
[UK: ə.ˈreɪndʒ.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ.mənt]

last will noun
[UK: lɑːst wɪl] [US: ˈlæst wɪl]

witword noun
[UK: wˈɪtwɜːd] [US: wˈɪtwɜːd]

végbemegy

happen◼◼◼[UK: ˈhæ.pən] [US: ˈhæ.pən]

proceed◼◼◻[UK: prə.ˈsiːd] [US: prə.ˈsiːd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies