Hungarian-English dictionary »

válaszoló meaning in English

HungarianEnglish
válaszoló

respondent [respondents]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈspɒn.dənt] [US: rə.ˈspɑːn.dənt]

answering◼◼◻ adjective

responsive◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspɒn.sɪv] [US: rə.ˈspɑːn.sɪv]

answerer [answerers] noun
[UK: ˈɑːnsərə ] [US: ˈænsərər ]

válaszoló (vitában) főnév

replier [repliers] noun
[UK: rɪˈplaɪə ] [US: rɪˈplaɪər ]

válaszoló radarkészülék főnév

transponder [transponders]◼◼◼ noun
[UK: træns.ˈpɒn.də(r)] [US: træn.ˈspɑːn.dər]

nem válaszoló melléknév

irresponsive adjective
[UK: ˌɪ.rɪs.ˈpɒn.sɪv] [US: ɪ.rɪ.ˈspɑːn.sɪv]

You can find it in:

HungarianEnglish