Hungarian-English dictionary »

utolsó simításokat végzik (vmin) meaning in English

HungarianEnglish
utolsó simításokat végzik (valamin)

be in process of completion[UK: bi ɪn ˈprəʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: bi ɪn ˈproʊ.ses əv kəm.ˈpliːʃ.n̩]

v.minek a

of◼◼◼[UK: əv] [US: əv]

utolsó simításokat végzi

be on the last lap[UK: bi ɒn ðə lɑːst læp] [US: bi ɑːn ðə ˈlæst ˈlæp]

More search options:

HungarianEnglish