Hungarian-English dictionary »

ute meaning in English

HungarianEnglish
üteg (katonai) főnév

battery [batteries]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈbæ.tri ˈbæ.triz] [US: ˈbæ.tə.ri ˈbæ.tə.riz]

üteg tűzvezető tiszt

battery executive[UK: ˈbæ.tri ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv] [US: ˈbæ.tə.ri ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

ütegsortűz főnév

battery fire noun
[UK: ˈbæ.tri ˈfaɪə(r)] [US: ˈbæ.tə.ri ˈfaɪər]

útegyenetlenségek

bumps in a road[UK: bʌmps ɪn ə rəʊd] [US: ˈbəmps ɪn ə roʊd]

útegyengető (gép) főnév

finisher [finishers] noun
[UK: ˈfɪ.nɪ.ʃə(r)] [US: ˈfɪ.nɪ.ʃər]

útelágazás főnév

fork [forks]◼◼◼ noun
[UK: fɔːk] [US: ˈfɔːrk]

junction [junctions]◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒʌŋk.ʃn̩] [US: ˈdʒʌŋk.ʃn̩]

goose-foot [goose-feet] irregular noun
[UK: ɡuːs fʊt ɡuːs fiːt] [US: ˈɡuːs ˈfʊt ˈɡuːs ˈfiːt]

parting of the ways noun
[UK: ˈpɑːt.ɪŋ əv ðə ˈweɪz] [US: ˈpɑːrt.ɪŋ əv ðə ˈweɪz]

road fork noun
[UK: rəʊd fɔːk] [US: roʊd ˈfɔːrk]

turn-out [turn-outs] noun
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

turnout [turnouts] noun
[UK: ˈtɜː.naʊt] [US: ˈtɝː.ˌnɑːwt]

útelzáró forgókereszt főnév

stile noun
[UK: staɪl] [US: ˈstaɪl]

turngate noun
[UK: tˈɜːŋɡeɪt] [US: tˈɜːŋɡeɪt]

turnstile [turnstiles] noun
[UK: ˈtɜːn.staɪl] [US: ˈtɝːn.ˌstaɪl]

ütem főnév

rate [rates]◼◼◼ noun
[UK: reɪt] [US: ˈreɪt]

pace [paces]◼◼◼ noun
[UK: peɪs] [US: ˈpeɪs]

beat [beats]◼◼◻ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

number [numbers]◼◼◻ noun
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

rhythm [rhythms]◼◼◻ noun
[UK: ˈrɪ.ðəm] [US: ˈrɪ.ðəm]

tempo [tempi]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈtem.pəʊ] [US: ˈtemˌpo.ʊ]

stroke [strokes]◼◼◻ noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

meter [meters]◼◻◻ noun
[UK: ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmiː.tər]

cadence [cadences]◼◻◻ noun
[UK: ˈkeɪ.dəns] [US: ˈkeɪ.dəns]

numbers◼◻◻ noun
[UK: ˈnʌm.bəz] [US: ˈnʌm.br̩z]

tick [ticks]◼◻◻ noun
[UK: tɪk] [US: ˈtɪk]

stave [staves]◼◻◻ noun
[UK: steɪv] [US: ˈsteɪv]

tact◼◻◻ noun
[UK: tækt] [US: ˈtækt]

lilt [lilts] noun
[UK: lɪlt] [US: ˈlɪlt]

tempi noun
[UK: ˈtem.piː] [US: ˈtem.piː]

ütem főnév
US

measure [measures]◼◼◻ noun
[UK: ˈme.ʒə(r)] [US: ˈme.ʒər]

ütem (zenei) főnév

time [times]◼◼◼ noun
[UK: ˈtaɪm] [US: ˈtaɪm]

battuta noun
[UK: bˈatjuːtə] [US: bˈæɾuːɾə]

ütem (motorban) főnév

cycle [cycles]◼◼◼ noun
[UK: ˈsaɪk.l̩] [US: ˈsaɪk.l̩]

ütem főnév
GB

metre [metres]◼◻◻ noun
[UK: ˈmiː.tə(r)] [US: ˈmiː.tər]

ütem(ezés)

timings◼◼◼[UK: ˈtaɪm.ɪŋz] [US: ˈtaɪm.ɪŋz]

ütem motoré főnév

stroke [strokes] noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

üteme (valaminek) főnév

tempo [tempi]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈtem.pəʊ ˈtem.piː] [US: ˈtemˌpo.ʊ ˈtem.piː]

ütemelőző melléknév

upbeat adjective
[UK: ˈʌp.biːt] [US: ˈʌp.ˌbiːt]

ütemes melléknév

rhythmic◼◼◼ adjective
[UK: ˈrɪð.mɪk] [US: ˈrɪð.mɪk]

12