Hungarian-English dictionary » utóbb meaning in English

HungarianEnglish
utóbb határozószó

later◼◼◼ adverb
[UK: ˈleɪ.tə(r)] [US: ˈleɪ.tər]

afterwards◼◻◻ adverb
[UK: ˈɑːf.tə.wədz] [US: ˈæf.tər.wərdz]

in the sequel adverb
[UK: ɪn ðə ˈsiː.kwəl] [US: ɪn ðə ˈsiː.kwəl]

ulteriorly adverb
[UK: ʌlˈtɪərɪəli ] [US: əlˈtɪriərli ]

utóbb említett

latter◼◼◼ adjective
[UK: ˈlæ.tə(r)] [US: ˈlæ.tər]

last-named[UK: lɑːst ˈneɪmd] [US: ˈlæst ˈneɪmd]

utóbb nevezett

last-named[UK: lɑːst ˈneɪmd] [US: ˈlæst ˈneɪmd]

utóbb született

latter-born[UK: ˈlæ.tə(r) bɔːn] [US: ˈlæ.tər ˈbɔːrn]

utóbbi melléknév

latter◼◼◼ adjective
[UK: ˈlæ.tə(r)] [US: ˈlæ.tər]

late◼◼◻ adjective
[UK: leɪt] [US: ˈleɪt]

ulterior adjective
[UK: ʌl.ˈtɪə.rɪə(r)] [US: ʌl.ˈtɪ.riər]

utóbbi időben határozószó

lately◼◼◼ adverb
[UK: ˈleɪt.li] [US: ˈleɪt.li]

recently◼◼◻ adverb
[UK: ˈriːs.n̩t.li] [US: ˈriːs.n̩t.li]

utóbbi időbeni határozószó

of late adverb
[UK: əv leɪt] [US: əv ˈleɪt]

utóbbi tíz évben

over the last ten years◼◼◼[UK: ˈəʊv.ə(r) ðə lɑːst ten ˈjiəz] [US: ˈoʊv.r̩ ðə ˈlæst ˈten ˈjɪr̩z]

utóbbi években

of late years◼◼◼[UK: əv leɪt ˈjiəz] [US: əv ˈleɪt ˈjɪr̩z]

a legutóbbi időkig

until recently◼◼◼[UK: ʌn.ˈtɪl ˈriːs.n̩t.li] [US: ʌn.ˈtɪl ˈriːs.n̩t.li]

Az igazság előbb-utóbb kiderül!

Murder will out![UK: ˈmɜː.də(r) wɪl ˈaʊt] [US: ˈmɝː.dər wɪl ˈaʊt]

az utóbbi

the latter◼◼◼[UK: ðə ˈlæ.tə(r)] [US: ðə ˈlæ.tər]

az utóbbi időben határozószó

lately adverb
[UK: ˈleɪt.li] [US: ˈleɪt.li]

recently adverb
[UK: ˈriːs.n̩t.li] [US: ˈriːs.n̩t.li]

egészen a legutóbbi időkig

till lately[UK: tɪl ˈleɪt.li] [US: ˈtɪl ˈleɪt.li]

until quite recently[UK: ʌn.ˈtɪl kwaɪt ˈriːs.n̩t.li] [US: ʌn.ˈtɪl ˈkwaɪt ˈriːs.n̩t.li]

előbb vagy utóbb

sooner or later◼◼◼[UK: ˈsuː.nə(r) ɔː(r) ˈleɪ.tə(r)] [US: ˈsuː.nər ɔːr ˈleɪ.tər]

eventually◼◼◻[UK: ɪ.ˈven.tʃʊə.li] [US: ɪ.ˈven.tʃə.wə.li]

előbb-utóbb határozószó

by and by adverb
[UK: baɪ ənd baɪ] [US: baɪ ænd baɪ]

early or late adverb
[UK: ˈɜː.li ɔː(r) leɪt] [US: ˈɝː.li ɔːr ˈleɪt]

first or last adverb
[UK: ˈfɜːst ɔː(r) lɑːst] [US: ˈfɝːst ɔːr ˈlæst]

soon or late adverb
[UK: suːn ɔː(r) leɪt] [US: ˈsuːn ɔːr ˈleɪt]

sooner or later adverb
[UK: ˈsuː.nə(r) ɔː(r) ˈleɪ.tə(r)] [US: ˈsuː.nər ɔːr ˈleɪ.tər]

legutóbb

last time◼◼◼ adverb
[UK: lɑːst ˈtaɪm] [US: ˈlæst ˈtaɪm]

recently◼◼◻ adverb
[UK: ˈriːs.n̩t.li] [US: ˈriːs.n̩t.li]

latest◼◻◻ noun
[UK: ˈleɪ.tɪst] [US: ˈleɪ.təst]

late◼◻◻ adjective
[UK: leɪt] [US: ˈleɪt]

newly adverb
[UK: ˈnjuː.li] [US: ˈnuː.li]

legutóbbi melléknév

last◼◼◼ adjective
[UK: lɑːst] [US: ˈlæst]

latest◼◼◼ adjective
[UK: ˈleɪ.tɪst] [US: ˈleɪ.təst]

late◼◻◻ adjective
[UK: leɪt] [US: ˈleɪt]

legutóbbi háború

late unpleasantness[UK: leɪt ʌn.ˈpleznt.nəs] [US: ˈleɪt ʌn.ˈple.zənt.nəs]

legutóbbi kutatások eredményeit felölelő munka

work that incorporates all the latest discoveries[UK: ˈwɜːk ðæt ɪnˈk.ɔː.pə.reɪts ɔːl ðə ˈleɪ.tɪst dɪ.ˈskʌ.və.rɪz] [US: ˈwɝːk ˈðæt ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌrets ɔːl ðə ˈleɪ.təst ˌdɪ.ˈskə.və.riz]

12

You can find it in:

HungarianEnglish