Hungarian-English dictionary »

továbbá meaning in English

HungarianEnglish
továbbá

further◼◼◼ adverb
[UK: ˈfɜː.ðə(r)] [US: ˈfɝː.ðər]

also◼◼◼ adverb
[UK: ˈɔːls.əʊ] [US: ˈɒls.oʊ]

more [more]◼◼◼ noun
[UK: mɔː(r)] [US: ˈmɔːr]

furthermore◼◼◻ adverb
[UK: ˌfɜː.ðə.ˈmɔː(r)] [US: ˈfɝː.ðər.ˌmɔːr]

in addition◼◼◻ adverb
[UK: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩]

plus◼◼◻ adverb
[UK: plʌs] [US: ˈpləs]

moreover◼◻◻ adverb
[UK: mɔː.ˈrəʊ.və(r)] [US: mɔːˈro.ʊ.və(r)]

again◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈɡen] [US: ə.ˈɡen]

in addition to◼◻◻ adverb conjunction
[UK: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩ tuː] [US: ɪn ə.ˈdɪʃ.n̩ ˈtuː]

additionally◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩ə.li] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩ə.li]

item [items]◼◻◻ noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

by the same token adverb
[UK: baɪ ðə seɪm ˈtəʊkən] [US: baɪ ðə ˈseɪm ˈtoʊkən]

over and above adverb
[UK: ˈəʊv.ə(r) ənd ə.ˈbʌv] [US: ˈoʊv.r̩ ænd ə.ˈbʌv]

továbbáll ige

depart [departed, departed, departing, departs]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈpɑːt] [US: də.ˈpɑːrt]

move off◼◼◼ verb
[UK: muːv ɒf] [US: ˈmuːv ˈɒf]

abscond [absconded, absconded, absconding, absconds]◼◼◻ verb
[UK: əb.ˈskɒnd] [US: əb.ˈskɑːnd]

fogja magát és továbbáll

shake the dust from one's feet[UK: ʃeɪk ðə dʌst frəm wʌnz fiːt] [US: ˈʃeɪk ðə ˈdəst frəm wʌnz ˈfiːt]

ideje, hogy továbbálljunk

we must now be getting on[UK: wiː mʌst naʊ bi ˈɡet.ɪŋ ɒn] [US: ˈwiː ˈməst ˈnaʊ bi ˈɡet.ɪŋ ɑːn]

You can find it in:

HungarianEnglish