Hungarian-English dictionary »

tolvajlás meaning in English

HungarianEnglish
tolvajlás

theft [thefts]◼◼◼ noun
[UK: θeft] [US: ˈθeft]

thievery◼◼◻ noun
[UK: ˈθiː.və.ri] [US: ˈθiː.və.ri]

larceny [larcenies]◼◼◻ noun
[UK: ˈlɑː.sə.ni] [US: ˈlɑːr.sə.ni]

stealing◼◼◻ noun
[UK: ˈstiːl.ɪŋ] [US: ˈstiːl.ɪŋ]

pilfering◼◻◻ noun
[UK: ˈpɪl.fər.ɪŋ] [US: ˈpɪl.fər.ɪŋ]

robbery [robberies] noun
[UK: ˈrɒ.bə.ri] [US: ˈrɑː.bə.ri]

stealth noun
[UK: stelθ] [US: ˈstelθ]

filch [filched, filched, filching, filches] verb
[UK: fɪltʃ] [US: ˈfɪltʃ]

larcenous action noun
[UK: ˈlɑː.sə.nəs ˈæk.ʃn̩] [US: ˈlɑːr.sə.nəs ˈæk.ʃn̩]

pilferage noun
[UK: ˈpɪl.fə.rɪdʒ] [US: ˈpɪl.fə.rɪdʒ]

pilfery noun
[UK: pˈɪlfəri] [US: pˈɪlfɚri]

tolvajlási melléknév
GB

larcenous adjective
[UK: ˈlɑː.sə.nəs] [US: ˈlɑːr.sə.nəs]

bolti tolvajlás főnév

shoplifting◼◼◼ noun
[UK: ˈʃɒ.plɪft.ɪŋ] [US: ˈʃɑː.ˌplɪft.ɪŋ]

lökdösődés közbeni zsebtolvajlás főnév

hustling noun
[UK: ˈhʌs.l̩.ɪŋ] [US: ˈhʌs.l̩.ɪŋ]

zsebtolvajlás főnév

pickpocketing◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪkˌpɒkɪtɪŋ ] [US: ˈpɪkˌpɑkətɪŋ ]

chisel [chisels] noun
[UK: ˈtʃɪz.l̩] [US: ˈtʃɪz.l̩]

pocket-picking noun
[UK: ˈpɒkɪt ˈpɪkɪŋ] [US: ˈpɑːkət ˈpɪkɪŋ]

purse-cutting noun
[UK: pɜːs ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈpɝːs ˈkʌt.ɪŋ]

purse-snatching noun
[UK: pɜːs ˈsnætʃ.ɪŋ] [US: ˈpɝːs ˈsnætʃ.ɪŋ]

zsebtolvajlás mestersége

figging-law[UK: ˈfɪgɪŋ lɔː ] [US: ˈfɪgɪŋ lɔ ]

You can find it in:

HungarianEnglish