Hungarian-English dictionary »

tolvaj meaning in English

HungarianEnglish
tolvaj

thief [thieves]◼◼◼ irregular noun
[UK: θiːf] [US: ˈθiːf]

burglar [burglars]◼◼◻ noun
[UK: ˈbɜː.ɡlə(r)] [US: ˈbɝː.ɡlər]

stealer◼◻◻ noun
[UK: ˈstiː.lə(r)] [US: ˈstiː.lər]

rustler◼◻◻ noun
[UK: ˈrʌ.slə(r)] [US: ˈrʌ.slər]

taker [takers]◼◻◻ noun
[UK: ˈteɪkə(r)] [US: ˈteɪkər]

larcenist◼◻◻ noun
[UK: ˈlɑːsənɪst ] [US: ˈlɑrsənɪst ]

scrounger [scroungers] noun
[UK: ˈskraʊn.dʒə(r)] [US: ˈskraʊn.dʒər]

scrounge [scrounged, scrounged, scrounging, scrounges] verb
[UK: skraʊndʒ] [US: ˈskraʊndʒ]

pilferer [pilferers] noun
[UK: ˈpɪl.fə.rə(r)] [US: ˈpɪl.fə.rər]

sticky fingers noun
[UK: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡəz] [US: ˈstɪk.i ˈfɪŋ.ɡərz]

tolvaj főnév
GB

larcenous noun
[UK: ˈlɑː.sə.nəs] [US: ˈlɑːr.sə.nəs]

tolvaj

filch [filched, filched, filching, filches] verb
[UK: fɪltʃ] [US: ˈfɪltʃ]

pincher [pinchers] noun
[UK: ˈpɪn.tʃə(r)] [US: ˈpɪn.tʃər]

tolvaj főnév
biz

nimmer noun
[UK: ˈnɪ.mə(r)] [US: ˈnɪ.mər]

tolvaj főnév

larcener noun
[UK: lˈɑːsənə] [US: lˈɑːrsənɚ]

micher noun
[UK: mˈɪtʃə] [US: mˈɪtʃɚ]

nicker [nickers] noun
[UK: ˈnɪkə(r)] [US: ˈnɪkər]

purloiner noun
[UK: pɜːˈlɔɪnə ] [US: pərˈlɔɪnər ]

sheepbiter noun
[UK: ʃˈiːpbɪtə] [US: ʃˈiːpbɪɾɚ]

slocker noun
[UK: slˈɒkə] [US: slˈɑːkɚ]

snapper-up noun
[UK: ˈsnæ.pə(r) ʌp] [US: ˈsnæ.pər ʌp]

Tolvaj, fogják meg!

Stop thief![UK: stɒp θiːf] [US: ˈstɑːp ˈθiːf]

tolvaj (átv)

light-fingered adjective
[UK: laɪt ˈfɪŋ.ɡəd] [US: ˈlaɪt ˈfɪŋ.ɡərd]

light-handed noun adjective
[UK: laɪt ˈhæn.dɪd] [US: ˈlaɪt ˈhæn.dəd]

tolvaj hajlam főnév

thievishness noun
[UK: θˈiːvɪʃnəs] [US: θˈiːvɪʃnəs]

tolvaj módjára

thiefly[UK: ˈθiːfli ] [US: ˈθifli ]

thievishly adverb
[UK: ˈθiː.vɪ.ʃli] [US: ˈθiː.vɪ.ʃli]

tolvaj népség

pickers and stealers[UK: ˈpɪkəz ənd] [US: ˈpɪkərz ænd]

tolvaj nyomában van

hunt a thief[UK: hʌnt ə θiːf] [US: ˈhənt ə ˈθiːf]

tolvaj sarkában van

hunt a thief[UK: hʌnt ə θiːf] [US: ˈhənt ə ˈθiːf]

tolvaj után nyomoz

hunt a thief[UK: hʌnt ə θiːf] [US: ˈhənt ə ˈθiːf]

tolvajbanda főnév

gang of thieves◼◼◼ noun

tolvajfogó főnév

thief-catcher◼◼◼ noun
[UK: θiːf ˈkæ.tʃə(r)] [US: ˈθiːf ˈkæ.tʃər]

tolvajkodik ige

thieve [thieved, thieved, thieving, thieves]◼◼◼ verb
[UK: θiːv] [US: θiːv]

pilfer [pilfered, pilfered, pilfering, pilfers] verb
[UK: ˈpɪl.fə(r)] [US: ˈpɪl.fər]

tolvajkodó melléknév
GB

larcenous adjective
[UK: ˈlɑː.sə.nəs] [US: ˈlɑːr.sə.nəs]

tolvajkulcs főnév

picklock◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪklɒk] [US: ˈpɪklɒk]

passkey◼◼◻ noun
[UK: ˈpɑː.skiː] [US: ˈpæ.skiː]

pass-key◼◻◻ noun
[UK: pɑːs kiː] [US: ˈpæs ˈkiː]

screw [screws] noun
[UK: skruː] [US: ˈskruː]

12

You can find it in:

HungarianEnglish