Hungarian-English dictionary » to throw one's hands up in despair meaning in English

HungarianEnglish
hands-on

hands-on[UK: hændz ɒn] [US: ˈhændz ɑːn]

up kvark

up quark[UK: ʌp kwɑːk] [US: ʌp ˈkwɑːrk]

ultrapaszrözés (UP)

Ultra-Pasteurization (UP)[UK: ˈʌl.trə ˌpɑːs.tʃə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈʌl.trə ˌpæs.tʃə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

in szitu

in situ[UK: ɪn] [US: ɪn]

percpaszrözés (UP)

Ultra-Pasteurization (UP)[UK: ˈʌl.trə ˌpɑːs.tʃə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈʌl.trə ˌpæs.tʃə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

hozzáillő (to vmhez) melléknév

appropriate◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

megfelelő (to valaminek) melléknév

answering adjective

back-to-back főnév

back-to-back noun
[UK: ˈbæk tuː ˈbæk] [US: ˈbæk ˈtuː ˈbæk]

alkalmaz (to vmhez) ige

appropriate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

folyamodás (to vmhez/vkhez) főnév
jog

appeal◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

vonatkozik (to vmre) ige

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

menyasszony-to-be

bride-to-be

vezet (to valamire) ige

conduce verb

peer-to-peer főnév

peer-to-peer noun

in flagranti delicto

flagrante delicto (in the very act of committing the offense)[UK: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktəʊ] [US: fleɪɡrˈɑːnteɪ dɪlˈɪktoʊ]

knights in armour

armor[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

fordul (to vmhez, vkhez) ige
jog

appeal◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈpiːl] [US: ə.ˈpiːl]

fordít (to vmlyen célra) ige

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

arányosít (to vmt vmhez) ige

adjust verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

veszély esetén (in periculum)

cause of emergency[UK: kɔːz əv ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ˈkəz əv ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

beenged (to - vmbe) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

nemi kapcsolata van (to vkvel) ige
sp

approach verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

végbél-közösülés (coitus in anum) főnév

buggery noun
[UK: ˈbʌ.ɡə.ri] [US: ˈbʌ.ɡə.ri]

sóvárgás (for/vmire; to do vmt tenni) főnév

anxiety noun
[UK: æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: æŋ.ˈzaɪə.ti]

felrak (sg to sg vmt vmre) ige

apply verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

he lives in M wherever that may be

wheresoe'er[UK: ˌweə.səʊ.ˈeə] [US: ˌwerso.ʊ.ˈer]

szó beékelése a "to" és a főnévi igenév közé

split infinitive[UK: splɪt ɪn.ˈfɪ.nə.tɪv] [US: ˈsplɪt ˌɪn.ˈfɪ.nə.tɪv]

Sziklás-hegységi láz (febris maculatus in contagiosam Rickettsia rickettsi)

Rocky Mountain spotted fever[UK: ˈrɒk.i ˈmaʊn.tɪn ˈspɒ.tɪd ˈfiː.və(r)] [US: ˈrɑːk.i ˈmaʊn.tən ˈspɑː.təd ˈfiː.vər]

spotted fever[UK: ˈspɒ.tɪd ˈfiː.və(r)] [US: ˈspɑː.təd ˈfiː.vər]

gyermekágyi láz (sepsis-, febris puerperalis, sepsis in puerperio)

puerperal fever[UK: pjuː.ˈɜː.pə.rəl ˈfiː.və(r)] [US: pjuː.ˈɝː.pə.rəl ˈfiː.vər]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies