Hungarian-English dictionary » to be yesterday's news meaning in English

HungarianEnglish
menyasszony-to-be

bride-to-be

be határozószó

on◼◼◼ adverb
[UK: ɒn] [US: ɑːn]

intra… adverb
[UK: ˈɪn.trə] [US: ˈɪn.trə]

be lucky

luckie[UK: ˈlək.i] [US: ˈlək.i]

be-ki főnév
távk

on-off noun
[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

be ki

on-off[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

Jöjjön be! indulatszó

Come-in!◼◼◼ interjection
[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Orrvitorlát be!

Jib in![UK: dʒɪb ɪn] [US: ˈdʒɪb ɪn]

ki-be határozószó

in and out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

motor be

motor on[UK: ˈməʊ.tə(r) ɒn] [US: ˈmoʊ.tə(r) ɑːn]

Gyere be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

kapcsold be

power up

Jelöld be!

Check!◼◼◼[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

-be

to◼◼◼[UK: tuː] [US: ˈtuː]

Kapd be!

Fuckin!

chip be

chip in[UK: tʃɪp ɪn] [US: ˈtʃɪp ɪn]

lépjen be

come in[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Pofa be!

Chuck it![UK: tʃʌk ɪt] [US: ˈtʃək ˈɪt]

jelölje be

cheque[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

Fejezd be!

Be done![UK: bi dʌn] [US: bi ˈdən]

fut be

come in second[UK: kʌm ɪn ˈsek.ənd] [US: ˈkəm ɪn ˈsek.ənd]

-be

in◼◼◻[UK: ɪn] [US: ɪn]

Fejezd be!

Have done![UK: həv dʌn] [US: həv ˈdən]

ki-be határozószó

in-and-out adverb
[UK: ɪn ənd ˈaʊt] [US: ɪn ænd ˈaʊt]

jöjjön be

come in◼◼◼[UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

Pofa be!

None of your lip![UK: nʌn əv jɔː(r) lɪp] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈlɪp]

None of your sauce![UK: nʌn əv jɔː(r) sɔːs] [US: ˈnən əv ˈjɔːr ˈsɒs]

Jöjjön be!

Come in![UK: kʌm ɪn] [US: ˈkəm ɪn]

-be

into◼◼◻[UK: ˈɪn.tə] [US: ˌɪn.ˈtuː]

jöjjön be

come into[UK: kʌm ˈɪn.tə] [US: ˈkəm ˌɪn.ˈtuː]

Pofa be!

Not so much of it![UK: nɒt ˈsəʊ ˈmʌtʃ əv ɪt] [US: ˈnɑːt ˈsoʊ ˈmʌtʃ əv ˈɪt]

-be

be into

Pofa be!

Shut the fuck up![UK: ʃʌt ðə fʌk ʌp] [US: ˈʃət ðə ˈfək ʌp]

vezet (to valamire) ige

conduce verb

be van rúgva

be shit-faced drunk[UK: bi ʃɪt feɪst drʌŋk] [US: bi ˈʃiːt ˈfeɪst ˈdrəŋk]

be nem szabályozott melléknév

unregulated adjective
[UK: ən.ˈre.ɡjə.ˌle.təd] [US: ən.ˈre.ɡjə.ˌle.təd]

be nem zárt melléknév

unlocked adjective
[UK: ʌn.ˈlɒkt] [US: ʌn.ˈlɑːkt]

be nem vallott melléknév

sneaking adjective
[UK: ˈsniːkɪŋ] [US: ˈsniːkɪŋ]

be van ijedve

get the wind up[UK: ˈɡet ðə wɪnd ʌp] [US: ˈɡet ðə wɪnd ʌp]

be nem biztosítható melléknév

uninsurable adjective
[UK: ˌʌ.nɪn.ˈʃʊə.rəb.l̩] [US: ə.ˌnɪn.ˈʃʊ.rəb.l̩]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies