Hungarian-English dictionary »

tiz (tizedes) meaning in English

HungarianEnglish
tiz (tizedes) főnév melléknév
GB

Lance Bombardier (L Bdr) noun adjective
[UK: lɑːns ˌbɒm.bə.ˈdɪə(r)] [US: ˈlæns ˌbɑːm.bər.ˈdɪr]

Lance-Corporal (L Cpl) noun adjective
[UK: lɑːns ˈkɔː.pə.rəl] [US: ˈlæns ˈkɔːr.pə.rəl]

tiz (tizedes) főnév melléknév
US

Private First Class (PFC) (E-3) noun adjective
[UK: ˈpraɪ.vɪt ˈfɜːst klɑːs] [US: ˈpraɪ.vət ˈfɝːst ˈklæs]

You can find it in:

HungarianEnglish