Hungarian-English dictionary »

tivornyázik meaning in English

HungarianEnglish
tivornyázik

carouse [caroused, caroused, carousing, carouses]◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈraʊz] [US: kə.ˈraʊz]

banquet [banqueted, banqueted, banqueting, banquets] verb
[UK: ˈbæŋ.kwɪt] [US: ˈbæŋ.kwət]

have a binge verb

have a debauch verb
[UK: həv ə dɪ.ˈbɔːtʃ] [US: həv ə dɪ.ˈbɔːtʃ]

have a rare old bean-feast verb
[UK: həv ə reə(r) əʊld biːn fiːst] [US: həv ə ˈrer oʊld ˈbiːn ˈfiːst]

racket about verb
[UK: ˈrækɪt ə.ˈbaʊt] [US: ˈrækət ə.ˈbaʊt]

racket [rackets] noun
[UK: ˈrækɪt] [US: ˈrækət]

rantan verb
[UK: rˈantən] [US: rˈæntən]

roister [roistered, roistered, roistering, roisters] verb
[UK: ˌrɔɪ.stə(r)] [US: ˌrɔɪ.stər]

rollick verb
[UK: ˈrɒ.lɪk] [US: ˈrɑː.lɪk]

rorty verb
[UK: rˈɔːti] [US: rˈɔːrɾi]

You can find it in:

HungarianEnglish