Hungarian-English dictionary » tisztel meaning in English

HungarianEnglish
tisztel ige

respect◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

respects◼◼◻ verb
[UK: rɪ.ˈspekts] [US: rə.ˈspekts]

reverence◼◼◻ verb
[UK: ˈre.və.rəns] [US: ˈre.və.rəns]

tisztel ige
GB

honour◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

tisztel ige
US

honor◼◼◻ verb
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

tisztel ige

esteem◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈstiːm] [US: ə.ˈstiːm]

hold (held, held)◼◻◻ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

regard◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

revere◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈvɪə(r)] [US: rɪ.ˈvɪr]

prise verb
[UK: praɪz] [US: praɪz]

value verb
[UK: ˈvæ.ljuː] [US: ˈvæ.ljuː]

tisztel (félve) ige

fear◼◼◼ verb
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

tisztel (vkt) ige

venerate◼◼◼ verb
[UK: ˈve.nə.reɪt] [US: ˈve.nə.ˌret]

tisztel vkt

hold somebody in respect[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn rɪ.ˈspekt] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn rə.ˈspekt]

tiszteleg ige

salute◼◼◼ verb
[UK: sə.ˈluːt] [US: sə.ˈluːt]

wait on verb

tisztelendő főnév

reverend◼◼◼ noun
[UK: ˈre.və.rənd] [US: ˈre.və.rənd]

tisztelendő (róm kat) főnév

rev (Reverend) noun
[UK: ˈre.və.rənd] [US: ˈre.və.rənd]

tisztelendő atya

father[UK: ˈfɑːð.ə(r)] [US: ˈfɑːð.r̩]

tisztelés főnév

veneration noun
[UK: ˌve.nə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌve.nə.ˈreɪʃ.n̩]

tisztelet főnév

respect◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈspekt] [US: rə.ˈspekt]

tisztelet főnév
US

honor◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

tisztelet főnév

awe◼◼◻ noun
[UK: ɔː] [US: ˈɑː]

deference◼◼◻ noun
[UK: ˈde.fə.rəns] [US: ˈde.fə.rəns]

regard◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈɡɑːd] [US: rə.ˈɡɑːrd]

reverence◼◼◻ noun
[UK: ˈre.və.rəns] [US: ˈre.və.rəns]

tisztelet főnév
GB

honour◼◼◻ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

tisztelet főnév

esteem◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈstiːm] [US: ə.ˈstiːm]

fear◼◻◻ noun
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

reputation◼◻◻ noun
[UK: ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

tribute◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪ.bjuːt] [US: ˈtrɪ.bjuːt]

worship◼◻◻ noun
[UK: ˈwɜː.ʃɪp] [US: ˈwɝː.ʃəp]

adoration noun
[UK: ˌæ.də.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌæ.də.ˈreɪʃ.n̩]

cult noun
[UK: kʌlt] [US: ˈkəlt]

dread noun
[UK: dred] [US: ˈdred]

tisztelet…

complimentary[UK: ˌkɒm.plɪ.ˈmen.tri] [US: ˌkɑːm.plə.ˈmen.tə.ri]

tisztelet (vki, vmi iránt) főnév

veneration (for somebody something)◼◼◼ noun
[UK: ˌve.nə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌve.nə.ˈreɪʃ.n̩]

tisztelet záloga

token of respect[UK: ˈtəʊkən əv rɪ.ˈspekt] [US: ˈtoʊkən əv rə.ˈspekt]

tiszteletadás főnév

compliment◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒm.plɪ.ment] [US: ˈkɑːm.plə.ment]

deference◼◼◼ noun
[UK: ˈde.fə.rəns] [US: ˈde.fə.rəns]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies