Hungarian-English dictionary »

tisztáz önmagában (vmit) meaning in English

HungarianEnglish
tisztáz önmagában (vmit) ige

make something clear to oneself verb
[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ klɪə(r) tuː wʌn.ˈself] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.θɪŋ ˈklɪr ˈtuː wʌn.ˈself]

You can find it in:

HungarianEnglish