Hungarian-English dictionary » testetlen meaning in English

HungarianEnglish
testetlen melléknév

disembodied◼◼◼ adjective
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbɒ.dɪd] [US: ˌdɪ.sə.ˈbɑː.did]

bodiless◼◼◻ adjective
[UK: ˈbo.di.ləs] [US: ˈbo.di.ləs]

discorporate◼◻◻ adjective
[UK: dɪskˈɔːpərˌeɪt] [US: dɪskˈoːrpɚrˌeɪt]

incorporeal◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ɔː.ˈpɔː.rɪəl] [US: ˌɪnk.ɔː.ˈpɔː.rɪəl]

insubstantial◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: ˌɪn.səb.ˈstæn.tʃl̩]

unbodied◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈbɒ.dɪd] [US: ʌn.ˈbɒ.dɪd]

immaterial adjective
[UK: ˌɪ.mə.ˈtɪə.rɪəl] [US: ˌɪ.mə.ˈtɪ.riəl]

impalpable adjective
[UK: ɪm.ˈpæl.pəb.l̩] [US: ɪm.ˈpæl.pəb.l̩]

incorporal adjective
[UK: ɪnkˈɔːpərəl] [US: ɪnkˈoːrpɚrəl]

incorporate adjective
[UK: ɪnˈk.ɔː.pə.reɪt] [US: ˌɪnˈk.ɔːr.pə.ˌret]

substanceless adjective
[UK: ˈsʌbstənsləs ] [US: ˈsʌbstənsləs ]

unembodied adjective
[UK: ʌn.ɪm.ˈbɒ.dɪd] [US: ʌn.ɪm.ˈbɒ.dɪd]

testetlen elképzelések

tenuous imaginings[UK: ˈte.njʊəs ɪ.ˈmæ.dʒɪ.nɪŋz] [US: ˈte.njə.wəs ɪ.ˈmæ.dʒə.nɪŋz]

testetlen-lelketlen melléknév

bodiless and heartless adjective
[UK: ˈbo.di.ləs ənd ˈhɑːt.ləs] [US: ˈbo.di.ləs ænd ˈhɑːrt.ləs]

testetlenít ige

disembody verb
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbɒ.di] [US: ˌdɪ.sə.ˈbɑː.di]

testetlenség főnév

immateriality noun
[UK: ˈɪ.mə.ˌtɪə.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ] [US: ɪ.məˌ.ˌtiː.riː.ˈæ.lɪ.tiː]

immaterialness noun
[UK: ˌɪməˈtɪərɪəlnəs ] [US: ˌɪməˈtɪriəlnəs ]

incorporeality noun
[UK: ɪnkˌɔːpɔːrˈiːlɪti] [US: ɪnkˌoːrpoːrˈiːlɪɾi]

incorporeity noun
[UK: ɪnkˈɔːpɔːrˌeɪti] [US: ɪnkˈoːrpoːrˌeɪɾi]

testetlenül határozószó

immaterially adverb
[UK: ˌɪməˈtɪərɪəli ] [US: ˌɪməˈtɪriəli ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies