Hungarian-English dictionary »

terasz meaning in English

HungarianEnglish
terasz főnév

terrace [terraces]◼◼◼ noun
[UK: ˈte.rəs] [US: ˈte.rəs]

patio [patios]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.tɪəʊ] [US: ˈpæ.tiˌo.ʊ]

deck [decks]◼◼◻ noun
[UK: dek] [US: ˈdek]

bench [benches]◼◻◻ noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

platform [platforms]◼◻◻ noun
[UK: ˈplæt.fɔːm] [US: ˈplæt.ˌfɔːrm]

bench terrace noun
[UK: bentʃ ˈte.rəs] [US: ˈbentʃ ˈte.rəs]

terasz (külszíni bányáé) főnév

bench [benches]◼◼◼ noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

teraszlépcső főnév

bench [benches] noun
[UK: bentʃ] [US: ˈbentʃ]

teraszos melléknév

embanked adjective
[UK: embˈaŋkt] [US: embˈæŋkt]

teraszos földművelés

bench terrace[UK: bentʃ ˈte.rəs] [US: ˈbentʃ ˈte.rəs]

teraszos ház

terraced house◼◼◼[UK: ˈte.rəst ˈhaʊs] [US: ˈte.rəst ˈhaʊs]

teraszos művelés

strip cultivation[UK: strɪp ˌkʌl.tɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˈstrɪp ˌkʌl.tɪ.ˈveɪʃ.n̩]

teraszosít ige

embank [embanked, embanked, embanking, embanks] verb
[UK: ʌɪm.ˈbæŋk] [US: em.ˈbæŋk]

teraszvilágítás főnév

porchlight noun

alluviális terasz főnév

apron [aprons] noun
[UK: ˈeɪ.prən] [US: ˈeɪ.prən]

másikhoz támaszkodó terasz

lower terrace[UK: ˈləʊ.ə(r) ˈte.rəs] [US: ˈloʊ.r̩ ˈte.rəs]

napozóterasz főnév

sun-deck noun
[UK: sʌn dek] [US: ˈsən ˈdek]

sun-porch noun
[UK: sʌn pɔːtʃ] [US: ˈsən ˈpɔːrtʃ]

tetőterasz főnév

terrace [terraces]◼◼◼ noun
[UK: ˈte.rəs] [US: ˈte.rəs]

völgyterasz főnév

terrace [terraces]◼◼◼ noun
[UK: ˈte.rəs] [US: ˈte.rəs]

zárt földszinti terasz főnév

patio [patios] noun
[UK: ˈpæ.tɪəʊ] [US: ˈpæ.tiˌo.ʊ]

You can find it in:

HungarianEnglish