Hungarian-English dictionary » tű meaning in English

HungarianEnglish
főnév

needle◼◼◼ noun
[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

point◼◻◻ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

stylus◼◻◻ noun
[UK: ˈstaɪ.ləs] [US: ˈstaɪ.ləs]

indicator noun
[UK: ˈɪn.dɪk.eɪ.tə(r)] [US: ˈɪn.dəˌk.e.tər]

preen noun
[UK: priːn] [US: ˈpriːn]

(gombostű) főnév

pin◼◼◼ noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

(technikai) főnév

awl noun
[UK: ɔːl] [US: ɔːl]

a szénakazalban

needle in a haystack[UK: ˈniːd.l̩ ɪn ə ˈheɪ.stæk] [US: ˈniːd.l̩ ɪn ə ˈheɪ.ˌstæk]

alakban kristályosodik

needle[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

alakzatú melléknév
ásv

spinulose adjective
[UK: spˈɪnjʊlˌəʊs] [US: spˈɪnuːlˌoʊs]

alakú (kristály)

needle-like[UK: ˈniːd.l̩ ˈlaɪk] [US: ˈniːd.l̩ ˈlaɪk]

alakú szikla

aiguille noun
[UK: ˈeɪ.ɡwiːl] [US: eɪ.ˈɡwiːl]

needle[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

foka

eye of a needle[UK: aɪ əv ə ˈniːd.l̩] [US: ˈaɪ əv ə ˈniːd.l̩]

needle's eye[UK: ˈniːdlz aɪ ] [US: ˈnidəlz aɪ ]

lyukbősége

needle mesh[UK: ˈniːd.l̩ meʃ] [US: ˈniːd.l̩ ˈmeʃ]

szára

stem of needle[UK: stem əv ˈniːd.l̩] [US: ˈstem əv ˈniːd.l̩]

alakú melléknév

acicular adjective
[UK: əsˈɪkjʊlə] [US: əsˈɪkjʊlɚ]

alakú kristályokat képez

needle[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

alakú szikla

needle[UK: ˈniːd.l̩] [US: ˈniːd.l̩]

befogó főnév

needle-carrier noun
[UK: ˈniːd.l̩ ˈkæ.rɪə(r)] [US: ˈniːd.l̩ ˈkæ.riər]

befűző

needle-threader adjective
[UK: ˈniːd.l̩ ˈθre.də] [US: ˈniːd.l̩ ˈθre.də]

threader noun
[UK: ˈθre.də] [US: ˈθre.də]

ből hajlított halászhorog

pinhook[UK: pˈɪnhʊk] [US: pˈɪnhʊk]

cske főnév

pintle noun
[UK: ˈpɪntl] [US: ˈpɪntl]

csőrű csuka (Belone belone, Esox belone)

garfish noun
[UK: ˈɡɑː.fɪʃ] [US: ˈɡɑːr.ˌfɪʃ]

sea needle[UK: siː ˈniːd.l̩] [US: ˈsiː ˈniːd.l̩]

drót főnév

pin-wire noun
[UK: pɪn ˈwaɪə(r)] [US: ˈpɪn ˈwaɪər]

fej főnév

pin's head noun
[UK: pɪnz hɛd ] [US: pɪnz hɛd ]

felrakó főnév

gill noun
[UK: ɡɪl] [US: ˈɡɪl]

filc, pl. Stabilo

fineliner[UK: fˈaɪnlaɪnə] [US: fˈaɪnlaɪnɚ]

fogó főnév
orv

needle-holder noun
[UK: ˈniːd.l̩ ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈniːd.l̩ ˈhoʊl.də(r)]

fok főnév

eye noun
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

lug noun
[UK: lʌɡ] [US: ˈləɡ]

gerenda főnév

needle-beam noun
[UK: ˈniːd.l̩ biːm] [US: ˈniːd.l̩ ˈbiːm]

gyártás főnév

needle-making noun
[UK: ˈniːd.l̩ ˈmeɪk.ɪŋ] [US: ˈniːd.l̩ ˈmeɪk.ɪŋ]

gyógyítás főnév

acupuncture noun
[UK: ˈæ.kju.ˌpʌŋk.tʃə(r)] [US: ˈæ.kjuː.ˌpəŋk.tʃər]

görgős csapágy műsz

pin-bearing[UK: pɪn ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈpɪn ˈber.ɪŋ]

hal főnév

needlefish◼◼◼ noun
[UK: ˈniː.dəl.ˌfɪʃ] [US: ˈniː.dəl.ˌfɪʃ]

pipefish◼◼◼ noun
[UK: ˈpaɪp.ˌfɪʃ] [US: ˈpaɪp.ˌfɪʃ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies