Hungarian-English dictionary » történeti meaning in English

HungarianEnglish
történeti melléknév

historical◼◼◼ adjective
[UK: hɪ.ˈstɒ.rɪk.l̩] [US: ˌhɪ.ˈstɔː.rɪk.l̩]

történeti anekdotagyűjtő főnév

anecdotist noun
[UK: ˈænɪkdəʊtɪst ] [US: ˈænəkˌdoʊtɪst ]

történeti kor főnév

historic period noun
[UK: hɪ.ˈstɒ.rɪk ˈpɪə.rɪəd] [US: ˌhɪ.ˈstɔː.rɪk ˈpɪ.riəd]

történeti valóság főnév

historicity noun
[UK: ˌhɪ.stə.ˈrɪ.sɪ.tɪ] [US: hɪ.stə.ˈrɪ.sɪ.tiː]

bizonyos történeti eseményeket legendáknak minősítő

legendarian[UK: lˌedʒəndˈeəriən] [US: lˌedʒəndˈeriən]

eocén (földtörténeti korszak) főnév

Eocene noun
[UK: ˈiːə.ˌsin] [US: ˈiːə.ˌsin]

fejlődéstörténeti (geneticus) melléknév

genetic adjective
[UK: dʒɪ.ˈne.tɪk] [US: dʒə.ˈne.tɪk]

földtörténeti idő főnév

geological time noun
[UK: ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩ ˈtaɪm] [US: ˌdʒiə.ˈlɑː.dʒɪk.l̩ ˈtaɪm]

földtörténeti ókor

Palaeozoic era[UK: ˌpæl.i.əʊ.ˈzəʊ.ɪk ˈɪə.rə] [US: ˌpeɪl.i.ə.ˈzoʊ.ɪk ˈe.rə]

kréta (földtörténeti időszak) főnév

Cretaceous noun
[UK: krɪ.ˈteɪ.ʃəs] [US: krə.ˈteɪ.ʃəs]

művelődéstörténeti melléknév

culture-historical adjective
[UK: ˈkʌl.tʃə(r) hɪ.ˈstɒ.rɪk.l̩] [US: ˈkʌl.tʃər ˌhɪ.ˈstɔː.rɪk.l̩]

neokóm (földtörténeti időszak)

neocomian[UK: nˌiːəʊkˈəʊmiən] [US: nˌiːoʊkˈoʊmiən]

szótörténeti melléknév

lexicological adjective
[UK: lˌeksɪkəlˈɒdʒɪkəl] [US: lˌeksɪkəlˈɑːdʒɪkəl]

őstörténeti melléknév

protohistoric adjective
[UK: prˌəʊtəʊhɪstˈɒrɪk] [US: prˌoʊɾoʊhɪstˈɔːrɪk]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies