Hungarian-English dictionary »

többjegyű mássalhangzók meaning in English

HungarianEnglish
többjegyű mássalhangzók főnév

consonant ligatures noun
[UK: ˈkɒn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz] [US: ˈkɑːn.sə.nənt ˈlɪ.ɡə.tʃəz]

You can find it in:

HungarianEnglish