Hungarian-English dictionary »

tábla meaning in English

HungarianEnglish
tábla főnév

board [boards]◼◼◼ noun
[UK: bɔːd] [US: ˈbɔːrd]

table [tables]◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

plate [plates]◼◼◻ noun
[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

panel [panels]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæn.l̩] [US: ˈpæn.l̩]

slab [slabs]◼◼◻ noun
[UK: slæb] [US: sˈlæb]

whiteboard◼◼◻ noun
[UK: ˈwaɪt.bɔːd] [US: ˈwaɪt.bɔːrd]

pane of glass noun
[UK: peɪn əv ˈɡlɑːs] [US: ˈpeɪn əv ˈɡlæs]

sheet [sheets]◼◼◻ noun
[UK: ʃiːt] [US: ˈʃiːt]

chart [charts]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

card [cards]◼◼◻ noun
[UK: kɑːd] [US: ˈkɑːrd]

chalkboard (US) [chalkboards]◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃɔːk.ˌbɔːd] [US: ˈtʃɔːk.ˌbɔːrd]

pane [panes]◼◼◻ noun
[UK: peɪn] [US: ˈpeɪn]

land [lands]◼◼◻ noun
[UK: lænd] [US: ˈlænd]

terrace [terraces]◼◻◻ noun
[UK: ˈte.rəs] [US: ˈte.rəs]

checkerboard [checkerboards] noun
[UK: ˈtʃek.ərˌ.bɔːd] [US: ˈtʃek.ər.ˌbɔːrd]

sublevel [sublevels] noun
[UK: sˈʌblevəl] [US: sˈʌblevəl]

tábla (irányjelző) főnév

hand-post noun
[UK: hænd pəʊst] [US: ˈhænd poʊst]

tábla (iskolai) főnév

blackboard [blackboards]◼◼◼ noun
[UK: ˈblæk.bɔːd] [US: ˈblæk.ˌbɔːrd]

tábla alakú lap főnév

tympan [tympans] noun
[UK: tˈɪmpan] [US: tˈɪmpæn]

tábla dámajáték számára főnév

checkerboard [checkerboards] noun
[UK: ˈtʃek.ərˌ.bɔːd] [US: ˈtʃek.ər.ˌbɔːrd]

tábla dámajátékhoz

chequer-board[UK: ˈtʃekə(r) bɔːd] [US: ˈtʃekər ˈbɔːrd]

táblagép főnév

tablet computer noun
[UK: ˈtæ.blɪt kəm.ˈpjuː.tə(r)] [US: ˈtæ.blət kəm.ˈpjuː.tər]

tablet PC noun
[UK: ˈtæ.blɪt ˌpiː.ˈsiː] [US: ˈtæ.blət ˌpiː.ˈsiː]

táblahegy főnév

mesa [mesas]◼◼◼ noun
[UK: ˈmeɪ.sə] [US: ˈmeɪ.sə]

táblakapcsoló főnév

panel switch noun
[UK: ˈpæn.l̩ swɪtʃ] [US: ˈpæn.l̩ ˈswɪtʃ]

táblakép főnév

easel-picture noun
[UK: ˈiːz.l̩ ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈiːz.l̩ ˈpɪk.tʃər]

easel-piece noun
[UK: ˈiːz.l̩ piːs] [US: ˈiːz.l̩ ˈpiːs]

panel painting noun
[UK: ˈpæn.l̩ ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈpæn.l̩ ˈpeɪnt.ɪŋ]

panel picture noun
[UK: ˈpæn.l̩ ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈpæn.l̩ ˈpɪk.tʃər]

táblalemezolló főnév

guillotine-shears noun
[UK: ˈɡɪ.lə.tiːn ʃɪəz] [US: ˈɡɪ.lə.ˌtin ˈʃiːrz]

táblaprés főnév

arming press noun
[UK: ɑːm.ɪŋ pres] [US: ˈɑːrm.ɪŋ ˈpres]

táblapát (ásv) főnév

table-spar noun
[UK: ˈteɪb.l̩ spɑː(r)] [US: ˈteɪb.l̩ ˈspɑːr]

Wollastonite noun
[UK: wˈəʊlastˌɒnaɪt] [US: wˈoʊləstˌɑːnaɪt]

táblarajz főnév

print layout noun
[UK: prɪnt ˈleɪaʊt] [US: ˈprɪnt ˈleɪ.ˌɑːwt]

táblatörlő főnév

eraser [erasers]◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈreɪ.zə(r)] [US: ɪ.ˈreɪ.sər]

board rubber noun
[UK: bɔːd ˈrʌ.bə(r)] [US: ˈbɔːrd ˈrʌ.bər]

táblatörlő rongy főnév

duster [dusters] noun
[UK: ˈdʌ.stə(r)] [US: ˈdʌ.stər]

táblavidék főnév

table [tables]◼◼◼ noun
[UK: ˈteɪb.l̩] [US: ˈteɪb.l̩]

táblaüveg főnév

pane [panes]◼◼◼ noun
[UK: peɪn] [US: ˈpeɪn]

plate-glass◼◼◻ noun
[UK: pleɪt ˈɡlɑːs] [US: ˈpleɪt ˈɡlæs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish