Hungarian-English dictionary »

szolgálatára áll valakinek meaning in English

HungarianEnglish
szolgálatára áll (valakinek)

attend upon (somebody)[UK: ə.ˈtend ə.ˈpɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ə.ˈtend ə.ˈpɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szolgálatára áll (valakinek) ige

attend on (somebody)verb
[UK: ə.ˈtend ɒn] [US: ə.ˈtend ɑːn]