Hungarian-English dictionary » szerényen meaning in English

HungarianEnglish
szerényen

modestly◼◼◼ adjective

humbly◼◼◼ adverb
[UK: ˈhʌm.bli] [US: ˈhʌm.bli]

unobtrusively◼◼◻ adverb
[UK: ˌʌ.nəb.ˈtruː.sɪ.vli] [US: ˌʌ.nəb.ˈtruː.sɪ.vli]

lowly◼◻◻ adjective
[UK: ˈləʊ.li] [US: ˈloʊ.li]

meekly◼◻◻ adverb
[UK: ˈmiː.kli] [US: ˈmiː.kli]

in a small way adjective
[UK: ɪn ə smɔːl ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈsmɒl ˈweɪ]

unassumingly adverb
[UK: ˌʌ.nə.ˈsjuː.mɪŋ.li] [US: ˌʌ.nə.ˈsjuː.mɪŋ.li]

szerényen viselkedik

have no side[UK: həv nəʊ saɪd] [US: həv ˈnoʊ ˈsaɪd]

szerényen él

live in a small way[UK: laɪv ɪn ə smɔːl ˈweɪ] [US: ˈlaɪv ɪn ə ˈsmɒl ˈweɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish