Hungarian-English dictionary » szenvedélyesen meaning in English

HungarianEnglish
szenvedélyesen határozószó

passionately◼◼◼ adverb
[UK: ˈpæ.ʃə.nət.li] [US: ˈpæ.ʃə.nət.li]

fiercely◼◼◻ adverb
[UK: ˈfɪə.sli] [US: ˈfɪr.sli]

hotly◼◻◻ adverb
[UK: ˈhɒt.li] [US: ˈhɑːt.li]

impetuously◼◻◻ adverb
[UK: ɪm.ˈpe.tʃʊə.sli] [US: ɪm.ˈpe.tʃʊə.sli]

vehemently◼◻◻ adverb
[UK: ˈviːə.mənt.li] [US: ˈviːə.mənt.li]

agitato adverb
[UK: ˌadʒɪtˈɑːtəʊ] [US: ˌædʒɪtˈɑːɾoʊ]

fervidly adverb
[UK: ˈfɜː.vɪd.li] [US: ˈfɝː.vɪd.li]

inveterately adverb
[UK: ɪnˈvɛtərɪtli ] [US: ɪnˈvɛtərətli ]

szenvedélyesen csinál (vmit) ige

have a passion for something verb
[UK: həv ə ˈpæʃ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈpæʃ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

szenvedélyesen dolgozik

be on the job[UK: bi ɒn ðə dʒɒb] [US: bi ɑːn ðə ˈdʒɑːb]

szenvedélyesen hódol (vmnek)

enamoured with something[UK: ɪ.ˈnæ.məd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪ.ˈnæ.məd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

szenvedélyesen kíván egy nőt

lust after a woman[UK: lʌst ˈɑːf.tə(r) ə ˈwʊ.mən] [US: ˈləst ˈæf.tər ə ˈwʊ.mən]

szenvedélyesen megkíván egy nőt

lust after a woman[UK: lʌst ˈɑːf.tə(r) ə ˈwʊ.mən] [US: ˈləst ˈæf.tər ə ˈwʊ.mən]

szenvedélyesen sóvárog ige

lust verb
[UK: lʌst] [US: ˈləst]

szenvedélyesen vágyakozik

lust[UK: lʌst] [US: ˈləst]

szenvedélyesen űz (vmit) (átv) ige

be keen on something verb
[UK: bi kiːn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈkiːn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies