Hungarian-English dictionary »

szenvedély meaning in English

HungarianEnglish
szenvedély főnév

passion [passions]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæʃ.n̩] [US: ˈpæʃ.n̩]

addiction [addictions]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈdɪk.ʃn̩]

fire [fires]◼◼◻ noun
[UK: ˈfaɪə(r)] [US: ˈfaɪər]

rage [rages]◼◻◻ noun
[UK: reɪdʒ] [US: ˈreɪdʒ]

flame [flames]◼◻◻ noun
[UK: fleɪm] [US: ˈfleɪm]

blood [bloods]◼◻◻ noun
[UK: blʌd] [US: ˈbləd]

szenvedély főnév
US

fervor◼◻◻ noun
[UK: ˈfɜː.və(r)] [US: ˈfɝː.vər]

szenvedély főnév

hobby [hobbies]◼◻◻ noun
[UK: ˈhɒ.bi] [US: ˈhɑː.bi]

szenvedély főnév
GB

fervour◼◻◻ noun
[UK: ˈfɜː.və(r)] [US: ˈfɝː.vər]

szenvedély főnév

mania [manias]◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪ.nɪə] [US: ˈmeɪ.niə]

avocation [avocations] noun
[UK: ˌæ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

szenvedély főnév
slavu

pash noun
[UK: ˈpæʃ] [US: ˈpæʃ]

szenvedély kielégítésére buzdít

pander to a vice[UK: ˈpæn.də(r) tuː ə vaɪs] [US: ˈpæn.dər ˈtuː ə ˈvaɪs]

szenvedély nélküli melléknév

disimpassioned adjective
[UK: dɪsˈɪmpaʃənd] [US: dɪsˈɪmpæʃənd]

reinless adjective
[UK: ˈreɪn.lɪs] [US: ˈreɪn.lɪs]

thirstless adjective
[UK: ˈθɜːstləs ] [US: ˈθɜrstləs ]

unimpassioned adjective
[UK: ˌʌnɪmˈpæʃənd ] [US: ʌnɪmˈpæʃənd ]

szenvedély rabja főnév

addict [addicts] noun
[UK: ˈæ.dɪkt] [US: ə.ˈdɪkt]

szenvedélybeteg főnév

addict [addicts]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.dɪkt] [US: ə.ˈdɪkt]

szenvedélybetegség főnév

addiction [addictions]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈdɪk.ʃn̩]

addictology noun
[UK: ədɪktˈɒlədʒi] [US: ədɪktˈɑːlədʒi]

szenvedélye (vmi)

have a passion for something◼◼◼[UK: həv ə ˈpæʃ.n̩ fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈpæʃ.n̩ ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

szenvedélyeket kelt

wake passions[UK: weɪk ˈpæʃ.n̩z] [US: ˈweɪk ˈpæʃ.n̩z]

szenvedélyeket támaszt

wake passions[UK: weɪk ˈpæʃ.n̩z] [US: ˈweɪk ˈpæʃ.n̩z]

szenvedélyeket ébreszt fel

wake passions[UK: weɪk ˈpæʃ.n̩z] [US: ˈweɪk ˈpæʃ.n̩z]

szenvedélyes melléknév

passionate◼◼◼ adjective
[UK: ˈpæ.ʃə.nət] [US: ˈpæ.ʃə.nət]

hot [hotter, hottest]◼◼◻ adjective
[UK: hɒt] [US: hɑːt]

fierce [fiercer, fiercest]◼◼◻ adjective
[UK: fɪəs] [US: ˈfɪrs]

impassioned◼◻◻ adjective
[UK: ɪm.ˈpæʃ.n̩d] [US: ˌɪm.ˈpæʃ.n̩d]

fiery [fierier, fieriest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈfaɪə.ri] [US: ˈfaɪə.ri]

ardent◼◻◻ adjective
[UK: ˈɑːdnt] [US: ˈɑːr.dənt]

lurid◼◻◻ adjective
[UK: ˈlʊə.rɪd] [US: ˈlʊ.rəd]

heady [headier, headiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhe.di] [US: ˈhe.di]

inveterate◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈve.tə.rət] [US: ˌɪn.ˈve.tə.rət]

temperamental◼◻◻ adjective
[UK: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩] [US: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩]

hectic adjective
[UK: ˈhek.tɪk] [US: ˈhek.tɪk]

fervid adjective
[UK: ˈfɜː.vɪd] [US: ˈfɝː.vəd]

full-blood adjective
[UK: fʊl blʌd] [US: ˈfʊl ˈbləd]

full-blooded adjective
[UK: fʊl ˈblʌ.dɪd] [US: ˈfʊl ˈblʌ.dəd]

jive adjective
[UK: dʒaɪv] [US: ˈdʒaɪv]

12

You can find it in:

HungarianEnglish