Hungarian-English dictionary »

sző meaning in English

HungarianEnglish
sző

weave [wove, woven, weaving, weaves]◼◼◼ irregular verb
[UK: wiːv wəʊv ˈwəʊ.vən] [US: ˈwiːv woʊv ˈwoʊ.vən]

blond◼◼◼ verb
[UK: blɒnd] [US: ˈblɑːnd]

spin [spun, spun, spinning, spins]◼◼◻ irregular verb
[UK: spɪn spæn spʌn] [US: ˈspɪn ˈspæn ˈspən]

web [webbed, webbed, webbing, webs]◼◼◻ verb
[UK: web] [US: ˈweb]

plot [plotted, plotted, plotting, plots]◼◼◻ verb
[UK: plɒt] [US: ˈplɑːt]

loom [loomed, loomed, looming, looms]◼◼◻ verb
[UK: luːm] [US: ˈluːm]

bright [brighter, brightest]◼◻◻ adjective
[UK: braɪt] [US: ˈbraɪt]

plate [plated, plated, plating, plates]◼◻◻ verb
[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

warp [warped, warped, warping, warps] verb
[UK: wɔːp] [US: ˈwɔːrp]

plat [plats] noun
[UK: plæt] [US: plæt]

sző (pók) ige

spin (spider) [spun, spun, spinning, spins]◼◼◼ irregular verb
[UK: spɪn spʌn spʌn] [US: ˈspɪn ˈspən ˈspən]

sző (összeesküvést) ige

get up◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet ʌp] [US: ˈɡet ʌp]

szőke melléknév

blonde [blonder, blondest]◼◼◼ adjective
[UK: blɒnd] [US: ˈblɑːnd]

szőke melléknév

blond [blonder, blondest]◼◼◼ adjective
[UK: blɒnd] [US: ˈblɑːnd]

fair (of hair) [fairer, fairest]◼◼◻ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

light◼◻◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

szőke férfi főnév

blond man [blond men]◼◼◼ irregular noun
[UK: blɒnd mæn blɒnd men] [US: ˈblɑːnd ˈmæn ˈblɑːnd ˈmen]

szőke haj főnév

fair hair◼◼◼ noun

szőke hajú melléknév

fair-haired adjective
[UK: feə(r) heə(r)d] [US: ˈfer ˈherd]

szőke herceg

Prince Charming◼◼◼[UK: prɪns ˈtʃɑːm.ɪŋ] [US: ˈprɪns ˈtʃɑːrm.ɪŋ]

szőke nő főnév

blonde woman [blonde women]◼◼◼ irregular noun
[UK: blɒnd ˈwʊ.mən blɒnd ˈwɪ.mɪn] [US: ˈblɑːnd ˈwʊ.mən ˈblɑːnd ˈwɪ.mən]

szőke nő főnév
US

blondie noun
[UK: ˈblɑːn.di] [US: ˈblɑːn.di]

szőke oroszlánmajmocska (Midas rosalia)

lion-monkey[UK: ˈlaɪən ˈmʌŋk.i] [US: ˈlaɪən ˈmʌŋk.i]

szőkehajú (kócos) melléknév

tow-headed adjective
[UK: təʊ ˈhe.dɪd] [US: ˈtoʊ ˈhe.dəd]

szőkeség főnév

fairness◼◼◼ noun
[UK: ˈfeə.nɪs] [US: ˈfer.nəs]

blondness◼◼◻ noun
[UK: ˈblɒndnəs ] [US: ˈblɑndnəs ]

szőkés melléknév

blondish◼◼◼ adjective
[UK: ˈblɒndɪʃ ] [US: ˈblɑndɪʃ ]

fairish◼◻◻ adjective
[UK: ˈfeə.rɪʃ] [US: ˈfeə.rɪʃ]

szőkít (hajat) ige

bleach [bleached, bleached, bleaching, bleaches]◼◼◼ verb
[UK: bliːtʃ] [US: ˈbliːtʃ]

szőkít hajat ige

bleach [bleached, bleached, bleaching, bleaches] verb
[UK: bliːtʃ] [US: ˈbliːtʃ]

szőkített haj melléknév

bleached◼◼◼ adjective
[UK: bliːtʃt] [US: ˈbliːtʃt]

szőkítés főnév

bleaching◼◼◼ noun
[UK: ˈbliːtʃ.ɪŋ] [US: ˈbliːtʃ.ɪŋ]

szőkítő melléknév

bleach◼◼◼ adjective
[UK: bliːtʃ] [US: ˈbliːtʃ]

szőlészet főnév

viticulture◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪ.tɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈvɪ.təˌk.ʌl.tʃər]

vine-culture noun
[UK: vaɪn ˈkʌl.tʃə(r)] [US: ˈvaɪn ˈkʌl.tʃər]

vine-growing noun
[UK: vaɪn ˈɡrəʊɪŋ] [US: ˈvaɪn ˈɡroʊɪŋ]

wine-growing noun
[UK: waɪn ˈɡrəʊɪŋ] [US: ˈwaɪn ˈɡroʊɪŋ]

szőlészeti melléknév

viticultural◼◼◼ adjective
[UK: vˌɪtɪkˈʌltʃərəl] [US: vˌɪɾɪkˈʌltʃɚrəl]

sző főnév

grapes◼◼◼ noun
[UK: ɡreɪps] [US: ˈɡreɪps]

grape [grapes]◼◼◼ noun
[UK: ɡreɪp] [US: ˈɡreɪp]

12

You can find it in:

HungarianEnglish